Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Ðảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Lời căn dặn ấy của Người có lẽ đã thấm nhuần trong tư tưởng của đồng chí Trần Thị Thanh Vân - Một người đảng viên luôn gương mẫu, luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, một người có phẩm chất thật thà, gần gũi, đoàn kết và luôn cởi mở với đồng nghiệp cũng như với phụ huynh và sinh viên. 

Nhà khoa học của người dân

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Ðảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Trong báo cáo “Dân vận” ngày 15 tháng 10 năm 1945 trên báo Sự Thật số ...

Phong trào Dân vận khéo tại phường Phan Thiết Thành phố Tuyên Quang trong thời kỳ đổi mới

Bàn về công tác dân vận Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Dân vận là hoạt động thông qua hành động, lời nói, chữ viết để vận động tất cả các lực lượng của mỗi người dân không để sót một người dân nào. Từ việc vận động đó để đóng góp sức dân thành lực lượng nhân dân và từ lực lượng nhân dân thành lực ...

Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang hưởng ứng phong trào Dân vận khéo

Trong những năm qua, phát huy tinh thần dân vận của Đảng và Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã phát động và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” dưới nhiều hình thức. Hưởng ứng phong trào “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh, phường Ỷ ...

Bài viết dự thi về Dân vận khéo

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết “Dân Vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Đó là câu kết của bài báo “Dân vận” ngày 15/10/1949 trên báo Sự Thật, số 120. Mấy chục năm qua, những lời Bác dạy đã trở thành ý thức chính trị và là phương châm hành động cách mạng cho mỗi Đảng viên, cán bộ, giảng viên ...

Trường Đại học Tân Trào dân vận khéo trong chuyển đổi số

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” (Số 120, Báo Sự thật, ngày 15/10/1949). Thực hiện theo lời dạy của Bác, công tác dân vận được Đảng ta xác định là ...

Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tâm với công việc

Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Đó là câu kết của báo cáo "Dân vận" do chủ tịch Hồ Chính Minh viết ngày 15 tháng 10 năm 1949 trên báo Sự Thật số 120. Mấy chục năm qua, những lời Bác dạy trong bài báo: "Dân vận" vẫn còn nguyên giá trị và là phương châm hành động cho mỗi cán bộ, Đảng ...

Nữ Trưởng ban công tác mặt trận tận tụy trong lòng dân

Các phong trào, các cuộc vận động của Ủy ban mặt trận các cấp muốn được lan tỏa và đạt hiệu quả cao, được người dân ủng hộ tham gia đều phụ thuộc rất lớn vào sự thể hiện của cán bộ mặt trận tại cơ sở. Bởi vậy, không thể phủ nhận, đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận đóng vai trò rất quan trọng ...