Công văn số 1099 về việc đăng ký nhu cầu bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 và đề xuất nhu cầu bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2022-2025
 

Chi tiết vui lòng xem tại đây