Cơ hội vàng cho sinh viên ngành Công tác xã hội
 
Ngày 20/9/2021 UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành kế hoạch số 154 /KH- UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Thực hiện Chương trình phát triển Công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Chương trình đã tạo ra “Cơ hội vàng” cho sinh viên chuyên ngành Công tác Xã hội của Trường Đại học Tân Trào.

Ảnh minh họa 

Theo đó, Kế hoạch của UBND tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025 đạt 60% số cơ quan, tổ  chức, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, các cơ quan tư pháp,  trường học,  bệnh viện,  xã,  phường,  thị trấn và đơn vị liên quan thực hiện phân công, bố trí  nhân  sự làm  công tác  xã hội, trong đó có ít nhất từ 01 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội thuộc chức danh chuyên trách, không chuyên trách hoặc cộng tác viên công tác xã hội.

Từ năm 2026 đến năm 2030 phấn đấu đạt 90% số cơ quan, tổ chức, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, các cơ quan tư pháp,  trường học,  bệnh viện,  xã,  phường,  thị trấn và đơn vị liên quan thực hiện phân công, bố trí  nhân  sự làm  công tác  xã hội, trong đó, có ít nhất từ 01 đến 02 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội thuộc chức danh chuyên trách, không chuyên trách hoặc cộng tác viên công tác xã hội.

Chủ trương của UBND tỉnh cho thấy, vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đáp ứng về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng; phát triển hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là yêu cầu cấp bách nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng và hiệu quả. Đây có thể nói là "cơ hội vàng" cho các bạn trẻ theo học ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Tân Trào, bởi  cơ hội việc làm đối với ngành này trong thời gian tới là vô cùng rộng mở.

Thông tin chi tiết kế hoạch xem tại đây 

TQU Media