Quy trình quản lý, cấp phát và lưu trữ phôi văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Tân Trào
 

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm