Thông báo điều chỉnh Phương thức tuyển dụng viên chức và kéo dài thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023
 

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm