Quy trình giải quyết chế độ trợ cấp, thai sản; 
 

 

Quy trình giải quyết chế độ trợ cấp thai sản

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: P.201- Phòng Tổ chức - Chính trị Trường Đại học Tân Trào

Địa chỉ: Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Điện thoại liên hệ: 0273 892021

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

Trình tự thực hiện

Bước 1:

- Viên chức và lao động hợp đồng nộp giấy ra viện và các giấy tờ liên quan cho bộ phận tổ chức.

- Bộ phận tổ chức cập nhật sổ bảo hiểm xã hội đến thời điểm viên chức và lao động hợp đồng nghỉ thai sản và chuyển hồ sơ cho bộ phận kế hoạch - tài vụ.

Bước 2:

- Bộ phận kế hoạch - tài vụ lập danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ trợ cấp thai sản kèm theo hồ sơ gửi cho Bảo hiểm xã hội tỉnh giải quyết. 

- Bộ phận kế hoạch - tài vụ nhận tiền trợ cấp thai sản do Bảo hiểm xã hội tỉnh chuyển khoản để chi trả cho viên chức và lao động hợp đồng và nhận sổ bảo hiểm xã hội trả lại bộ phận tổ chức.

Số lượng hồ sơ

01 bộ (theo hướng dẫn của chuyên viên phòng Tổ chức – Chính trị)

Thời hạn giải quyết

Theo tiến độ thực hiện của Bảo hiểm xã hội tỉnh

Căn cứ pháp lý

1. Luật Viên chức năm 2010.

2. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

3. Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học.

5. Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội.