Quy trình giải quyết về phụ cấp ưu đãi theo nghề cho giáo viên
 

 Quy trình giải quyết về phụ cấp ưu đãi theo nghề cho giáo viên

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: P.201- Phòng Tổ chức - Chính trị Trường Đại học Tân Trào

Địa chỉ: Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Điện thoại liên hệ: 0273 892021

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

Trình tự thực hiện

- Cá nhân thuộc diện được hưởng phụ cấp ưu đãi tham khảo về chế độ phụ cấp ưu đãi tại phòng Tổ chức - Chính trị;

- Các đơn vị họp xét điều kiện được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề cho giáo viên của cán bộ viên chức đơn vị mình sau đó gửi lên phòng Tổ chức - Chính trị;

- Phòng Tổ chức - Chính trị căn cứ theo đề nghị của đơn vị lên danh sách, rà soát các cán bộ đủ điều kiện hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề và trình Hiệu trưởng phê duyệt;

- Phòng Tố chức - Chính trị ra quyết định hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề cho giáo viên.

Thành phần hồ sơ

Đơn xin hưởng trợ cấp ưu đãi nghề của cán bộ giảng viên

Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ/ 01 cán bộ giảng viên

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

1. Luật Giáo dục Đại học của Quốc hội ngày 18/6/2012.

2. Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

3. Căn cứ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với sự nghiệp công lập ban hành tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ;

4. Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Tân Trào ban hành tại văn bản số 1508/QĐ-ĐHTTr ngày 17/8/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào;

5. Vận dụng Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và đào tạo -Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC ngày 23 tháng 01 năm 2006 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Các yêu cầu điều kiện

 

File đính kèm

 Đơn của cán bộ giảng viên xin hưởng trợ cấp ưu đãi nghề