Quy trình quyết định cho sinh viên thôi học
 

Quy trình thủ tục hành chính về quyết định cho sinh viên thôi học

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Quản lý sinh viên

Địa chỉ: Phòng 309, Nhà A, Trường Đại học Tân Trào. Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang.

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể các ngày lễ, tết)

Thời hạn giải quyết

 Ngay trong ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ

Trình tự thực hiện

I. Trường hợp xin thôi học vì lý do cá nhân

Bước 1: Người học viết đơn xin thôi học vì lý do cá nhân theo Mẫu số 03 có xác nhận của gia đình, ý kiến xác nhận của giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập và của lãnh đạo khoa.

Bước 2: Phòng Quản lý sinh viên tham mưu ra quyết định thôi học cho sinh viên.

II. Trường hợp nghỉ học từ 02 tháng trở lên

Bước 1: Các khoa gửi Đề nghị xóa tên sinh viên và Biên bản xác nhận tình trạng sinh viên nghỉ học của lớp về Phòng Quản lý sinh viên.

Bước 2: Phòng Quản lý sinh viên tham mưu ra quyết định thôi học cho sinh viên.

Thành phần hồ sơ

- Trường hợp xin thôi học vì lý do cá nhân: Đơn xin nghỉ học vì lý do cá nhân theo (mẫu số 03).

- Trường hợp nghỉ học từ 2 tháng trở lên: Đề nghị xóa tên sinh viên của khoa và Biên bản xác nhận tình trạng sinh viên nghỉ học của lớp.

Số lượng bộ hồ sơ

Số lượng bộ: 01

Lệ phí

 Không

Căn cứ pháp lý

- Điều lệ trường đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT  ngày 13/8/2007 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác HSSV trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

- Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào đạo ban hành Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy.

Yêu cầu điều kiện

Không

File đính kèm Mẫu số 03