Quyết định ban hành quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trường Đại học Tân Trào
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số: 166/QĐ-ĐHTTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 3 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định thủ tục hành chính thuộc

thẩm quyền giải quyết của Trường Đại học Tân Trào

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

 

        Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Điều lệ trường đại học;

        Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND, ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

        Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tân Trào ban hành kèm theo Quyết định số 431/QĐ-ĐHTTr, ngày 06/3/2015;

        Xét đề nghị của bà Trưởng Phòng Tổng hợp - Trường Đại học Tân Trào,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

        Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trường Đại học Tân Trào".

        Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

        Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                            

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, TH. (H30b)

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

PGS.TS. Nguyễn Bá Đức