Học tập thực tế tại Đài truyền hình Việt Nam
 
Ngày 16/5/2023, nằm trong chương trình học Học phần Truyền thông Đại chúng và Văn hóa Đại chúng, Khoa Văn hóa – Du lịch đã tổ chức cho sinh viên ngành Quản lý Văn hóa tham dự buổi học tập thực tế tại Đài truyền hình Việt Nam. TS. Hà Thúy Mai, Phó trưởng Phụ trách Khoa dẫn đoàn đã có một buổi học vô cùng ý nghĩa.

Với mục tiêu môn học là đảm bảo cho người học hiểu được khái niệm truyền thông đại chúng, văn hóa đại chúng và văn hóa truyền thông đại chúng, trong chương trình giảng dạy học phần Truyền thông đại chúng và Văn hóa đại chúng, sinh viên đã được học các nội dung lý thuyết tại lớp về đặc điểm, phương tiện, mô hình, quy trình của truyền thông đại chúng, các loại hình truyền thông đại chúng, sự tác động của truyền thông đại chúng đối với các vấn đề văn hóa xã hội, những nguy cơ của việc tiếp thu nội dung truyền thông đại chúng một cách bị động, quản lý của Nhà nước đối với hệ thống truyền thông đại chúng, quá trình hình thành văn hóa đại chúng, đặc điểm, chức năng, vai trò của văn hóa đại chúng đối với đời sống văn hóa xã hội, truyền thông đại chúng và văn hóa đại chúng ở Việt Nam. 

Để nhận diện rõ hơn về vấn đề Truyền thông đại chúng và Văn hóa đại chúng, Khoa đã tổ chức buổi học tập thực tế tại Đài truyền hình Việt Nam. Tại đây, sau khi được nghe giới thiệu Tổng quan về hoạt động của Đài Truyền hình, sinh viên được tham quan và giới thiệu về các phòng ban chức năng tại khu nhà làm việc Trung tâm, được trải nghiệm tại Trường quay ảo cùng với các thiết bị hiện đại, tối tân của Đài truyền hình Việt Nam. Đây cũng là mục đích chính của chương trình học Học phần này là giúp sinh viên nhận diện được loại hình truyền thông đại chúng, nhận biết được cách thức quản lý của Nhà nước đối với hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng, có kỹ năng tổ chức, quản lý hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng, ý thức được tầm quan trọng của truyền thông đại chúng, có thái độ đúng đắn đối với truyền thông đại chúng. Đặc biệt là hiểu biết về quy trình thực hiện các chương trình thực tế. 

Một số hình ảnh của đoàn thực tế tại Đài truyền hình Việt Nam:

Nguyễn Thị Thanh Thảo