Sinh viên lớp đại học Mầm non AK9 hoàn thành chuyến đi thực tế học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam
 
Từ ngày 17/9/2023 đến hết ngày 19/9/2023, 46 sinh viên lớp đại học Mầm non AK9 (khóa 2022-2026) đã chuyến đi thực tế học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam tại tỉnh Lào Cai. Đoàn đo giảng viên Hoàng Thị Thẻ - Khoa Văn hóa du lịch và giảng viên Nguyễn Hải Yến - Khoa Tiểu học Mầm non dẫn đoàn.

Hoạt động thực tập thực tế giúp sinh viên củng cố nền tảng kiến thức văn hóa và ứng dụng các lý thuyết, phương pháp nghiên cứu vào thực địa, theo từng địa bàn cụ thể mà sinh viên được tiếp cận. Bên cạnh đó, sinh viên còn được các giảng viên hướng dẫn cách tiếp cận các hình thái bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các tộc người từ các cơ quan quản lý văn hóa địa phương, và cách thức ứng xử với môi trường tự nhiên, xã hội, không gian sinh tồn, hoạt động kinh tế, sản xuất của các tộc người, tri thức bản địa.

Qua chuyến thực tế, sinh viên được cải thiện về kiến thức, kỹ năng, thái độ. Cụ thể:

- Về kiến thức:  Hoạt động tìm hiểu thực tế các giá trị văn hóa vật chất (nhà ở, trang phục, ẩm thực...), văn hóa tinh thần (lễ hội, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo...) của các dân tộc tại tỉnh Lào Cai giúp sinh viên nắm được các đặc điểm thực tế liên quan đến nội dung lý thuyết. Qua đó, phát huy ý thức giữ gìn các giá trị vốn có của bản sắc văn hóa các dân tộc tại Việt Nam. Từ chuyến học tập thực tế, sinh viên có kiến thức học tập các học phần khác và kĩ năng nghề nghiệp sau này.

- Về kỹ năng: Giúp sinh viên biết cách nhận biết và thực hành các giá trị văn hóa dân tộc, biết cách tạo ra những hoạt động thực tế nhằm bảo vệ, giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc hiện nay.

- Về thái độ: Nâng cao ý thức bảo vệ giá trị văn hoá, nghệ thuật ở của các dân tộc ở Việt Nam cho sinh viên, giúp sinh viên phát huy được sở trường, năng khiếu của bản thân để áp dụng vào thực tế môn học.

Một số hình ảnh của chuyến đi thực tế

TQU media