THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG, CẤP CHỨNG CHỈ THEO CHUẨN CHỨC DANH GIÁO VIÊN MN, TH, THCS, QUẢN LÝ GIÁO DỤC, TIN HỌC, TIẾNG ANH…
 

Tổ chức lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III, THCS hạng III tại Trường Đại học Tân Trào

 

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng "Nghiệp vụ Sư phạm giáo dục Mầm non" năm 2022 (Đợt 2)

 

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng năng lực tu vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác Tư vấn cho học sinh năm 2022 (Đợt 2)

 

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm 2022 (Đợt 2)

 

​​ Tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác Đội cho giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội trong trường phổ thông năm 2022 (Đợt 2)

 

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức dnah nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm 2022

 

​ Tuyển sinh lớp "Đào tạo Cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược" năm 2022

 

 Tuyển sinh lớp bồi dưỡng "Nghiệp vụ sư phạm giáo dục Mầm non" năm 2022

 

 Tuyển sinh lớp bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ Quản lý giáo dục năm 2022

 

  Tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội trong trường phổ thông năm 2022

 

 Tuyển sinh lớp bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác Tư vấn cho học sinh năm 2022

 

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng chứng chỉ Nghiệp vụ quản lý giáo dục năm 2021

 

Tuyển sinh lớp năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vẫn cho học sinh năm 2021

 

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm 2021

 

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý giáo dục năm 2021

 

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh năm 2021

 

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non năm 2021

 

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ thông năm 2021

 

  Tuyển sinh lớp bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ Quản lý giáo dục năm 2021

 

  Tuyển sinh lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm 2021

 

  Tuyển sinh lớp bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác Tư vấn cho học sinh năm 2021

 

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ thông năm 2021

 

 Thông báo tổ chức đào tạo và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

 

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông

 

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng Cán bộ y tế thôn bản

 

Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh bậc 2 (Chứng chỉ A2)

 

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông

 

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

 

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập

 

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung hoc cơ sở, Trung học phổ thông

 

Tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung hovj phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non năm 2019

 

Tuyển sinh lớp kỹ thuật chế bến món ăn

 

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ thông hạng I, II, III năm 2019

 

Tuyển sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn

 

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý giáo dục năm 2019

 

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh năm 2019

 

TUYỂN SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG THEO TCCDNN GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS NĂM 2019

 

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên cao đẳng, đại học

 

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non,Tiểu học, THCS

 

Tuyển sinh lớp Kỹ thuật chế biến món ăn