Nghiên cứu sinh Đoàn Thị Cúc bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục
 
Ngày 18/01/2016, tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Nghiên cứu sinh Đoàn Thị Cúc - Giảng viên bộ môn Tâm lý Giáo dục Trường Đại học Tân Trào đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục với đề tài “Phát triển môi trường giao tiếp cho sinh viên sư phạm ở các trường Cao đẳng miền núi phía Bắc”.

Dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS Nguyễn Văn Hộ luận án đã đạt được một số điểm mới:

1. Tổng quan được vấn đề về môi trường giao tiếp và phát triển môi trường giao tiếp cho sinh viên sư phạm các trường cao đẳng miền núi phía Bắc.

2. Xây dựng khung lý thuyết về phát triển môi trường giao tiếp cho sinh viên sư phạm các trường cao đẳng miền núi phía Bắc: xây dựng được hệ thống các khái niệm công cụ (khái niệm giao tiếp, giao tiếp sư phạm, môi trường giao tiếp học tập và phát triển môi trường giao tiếp học tập); xác định được những vấn đề cơ bản (mục đích, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, con đường) phát triển môi trường giao tiếp cho sinh viên sư phạm các trường cao đẳng miền núi phía Bắc; chỉ ra vai trò của giảng viên và sinh viên trong phát triển môi trường giao tiếp.

3. Đánh giá được thực trạng môi trường giao tiếp và phát triển môi trường giao tiếp cho sinh viên sư phạm các trường cao đẳng miền núi phía. Làm rõ nguyên nhân của thực trạng để có định hướng xây dựng các biện pháp phát triển môi trường giao tiếp cho sinh viên.

4. Đề xuất được ba nhóm biện pháp phát triển môi trường giao tiếp cho sinh viên sư phạm các trường cao đẳng miền núi phía Bắc: Phát triển môi trường giao tiếp qua hoạt động dạy học; Phát triển môi trường giao tiếp qua các hoạt động và quan hệ sư phạm ngoài dạy học; Phát triển môi trường giao tiếp qua sử dụng mạng học tập và mạng xã hội.

Hội đồng đánh giá luận án đáp ứng yêu cầu của một luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục. Kết luận của Hội đồng đề nghị trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Đoàn Thị Cúc theo quy định hiện hành. Luận án được Hội đồng chấm luận án đánh giá cao và nhất trí thông qua.

Dưới đây là một số hình ảnh:

PGS,TS. Nguyễn Bá Đức - HIệu trưởng Trường Đại học Tân Trào chúc mừng Tân Tiến sĩ Đoàn Thị Cúc

Lãnh đạo trường Đại học Tân Trào và Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ chúc mừng Tân Tiến sĩ Đoàn Thị Cúc

Các tin bài cũ hơn