Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
 
Chiều ngày 22/12/2020, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Tham dự chương trình có đồng chí Lý Hồng Phương - Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Tuyên Quang; TS. Nguyễn Khải Hoàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà Trường; đồng chí Lê Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn trường; đồng chí Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch Công đoàn trường; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn trường, Ban chấp hành các Công đoàn bộ phận, đoàn viên xuất sắc được khen thưởng năm 2020 đại diện cho hơn 300 công đoàn viên, người lao động trong Nhà trường.

Tại Hội nghị đồng chí, Lê Thị Thu Hà đã báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Trong bản báo cáo đồng chí đã nêu rõ kết quả hoạt động của Công đoàn năm 2020 như: đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; hoạt động chăm lo đời sống cho công đoàn viên và người lao động; tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho công đoàn viên và người lao động; phong trào thi đua yêu nước trong công đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn; phát triển công đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; công tác nữ công; công tác tài chính; hoạt động của Uỷ ban kiểm tra. Đồng thời đồng chí đã đưa ra 15 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Công đoàn:

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ CBVCLĐ thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền về những chủ trương đổi mới của ngành theo tinh thần nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó, tập trung tuyên truyền trong đội ngũ CBCCVC nâng cao nhận thức về đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị đa dạng, phong phú nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

- Chủ động phối hợp với chính quyền Nhà trường để tham mưu, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của CBCCVC. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công đoàn viên, thăm hỏi động viên công đoàn viên kịp thời những lúc ốm đau, họan nạn, gặp hoàn cảnh khó khăn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công đoàn viên, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, đoàn kết. Tham gia đánh giá, xếp loại, quy hoạch, sắp xếp đội ngũ, khen thưởng, kỷ luật...theo kế hoạch của Nhà trường. Quan tâm công tác vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh môi trường; chủ động và tăng cường tham mưu với các cấp ủy Đảng phối hợp với chuyên môn xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh, xanh, sạch, đẹp.

- Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, đơn vị; kịp thời phản ánh với cấp trên những vướng mắc, bất hợp lý trong quá trình đổi mới. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục trong thể thao CBVC NLĐ; tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, gắn nội dung các phong trào thi đua và các cuộc vận động với các chủ trương đổi mới của ngành và của công đoàn cấp trên. Tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

- Công đoàn trường phối hợp với chính quyền để thực hiện tốt quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị CBVC, xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan đơn vị; nêu cao vai trò của Công đoàn trong việc giám sát, phản biện và tham gia quản lý đơn vị, trường học; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động Công đoàn, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ kế cận; đẩy mạnh phát triển công đoàn viên và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành, từng bước nâng cao tính hiệu quả và chiều sâu của các phong trào thi đua, tránh hình thức; cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và nội dung “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” phù hợp với thực tiễn, tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm theo kế hoạch của công đoàn ngành; tham gia tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác tình nghĩa theo quy định; tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện, ngày “Vì người nghèo”, “Mái ấm Công đoàn”, “Quỹ khuyến học”.

- Phối hợp với chuyên môn cải tiến hình thức sinh hoạt chuyên môn; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học; dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; dạy học theo dự án; chỉ đạo sử dụng thiết bị có hiệu quả, tổ chức các hoạt động ngoại khóa góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Vận động công đoàn viên thực hiện tốt công tác tự học tự rèn, bồi dưỡng thường xuyên, dự giờ thăm lớp đảm bảo; tham gia tốt các cuộc thi do cấp trên tổ chức, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị...

- Tiếp tục nắm bắt tình hình việc làm, đời sống, tư tưởng công đoàn viên, công nhân, lao động; tình hình thực tiễn các chế độ, chính sách đối với người lao động và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả của vận động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương V khóa XI, XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa tới toàn thể công đoàn viên.

- Đẩy mạnh công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; phối hợp với Ban VSTBPN hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm học; phối hợp với chuyên môn trong việc giới thiệu quy hoạch cán bộ nữ tham gia vào các chức danh lãnh đạo, quản lý; tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với lao động nữ, kế hoạch hóa gia đình.

- Ủy ban kiểm tra CĐCS các cấp, tham mưu, giúp Ban Chấp hành Công đoàn tăng cường kiểm tra toàn diện và kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của tổ chức Công đoàn, các quy định, quy chế quản lý sử dụng tài chính.

- Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng của tổ chức Công đoàn. Tích cực tham gia bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn theo kế hoạch Công đoàn cấp trên. Quan tâm bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Phấn đấu có 10 đoàn viên giới thiệu được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa nhà giáo và nếp sống văn minh công cộng. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng trường học không khói thuốc lá. Đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động xây dựng “Đơn vị, cơ quan văn hóa và gia đình nhà giáo văn hóa”.

- Thực hiện tốt công tác thu - chi và quản lý ngân sách Công đoàn, công khai, minh bạch; thực hành tiết kiệm, bảo đảm kinh phí cho hoạt động Công đoàn.

- Thực hiện đúng, đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Nắm bắt kịp thời tư tưởng nguyện vọng của cán bộ đoàn viên để giải quyết kịp thời những vướng mắc và nguyện vọng của công đoàn viên.

- Phấn đấu năm học 2020 – 2021: 100% công đoàn viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 15% công đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; phấn đấu năm 2021 trên 95% công đoàn viên xếp loại công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đồng chí Lê Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn trường báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Phát biểu tại Hội nghị TS. Nguyễn Khải Hoàn nhấn mạnh cần bổ sung tổng kết lại ý kiến đánh giá chung của Công đoàn: “BCH Công đoàn trường đã làm tốt  công tác tư tưởng chính trị, tăng cường khối đoàn kết nội bộ góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh.” Và đánh giá cao vai trò Công đoàn trường trong các hoạt động của Nhà trường.

TS. Nguyễn Khải Hoàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà Trường lên phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Lý Hồng Phương - Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Tuyên Quang đánh giá cao những phong trào và nội dung hoạt động của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào trong thời gian qua và thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền của Đảng và các cấp; thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống kịp thời động viên công đoàn viên và các gia đình công đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn; làm tốt công tác sơ kết tổng kết và kịp thời khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong năm 2020; thường xuyên củng cố kiện toàn đổi mới các nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động để nâng cao đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ giảng dạy trong năm 2020. Đồng thời đồng chí trao đổi một số nhiệm vụ:

- Đẩy mạnh công tác giáo dục, tư tưởng, chính trị trong đoàn viên cán bộ, công nhân, lao động và thực hiện các chỉ thị Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, văn bản chỉ đạo của cấp Uỷ đảng và tổ chức Công đoàn.

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thường xuyên.

- BCH Công đoàn trường chủ động phối hợp tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước cho công đoàn viên, trọng tâm phong trào lao động giỏi, phong trào sáng tạo và lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn.

Đồng chí Lý Hồng Phương - Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Tuyên Quang phát biểu và chỉ đạo Hội nghị

Với những kết quả đạt được trong năm học 2020, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào quyết định khen thưởng thưởng 15 tập thể đạt danh hiệu "Công đoàn bộ phận xuất sắc", 52 cá nhân đạt danh hiệu "Đoàn viên công đoàn xuất sắc" năm 2020.

   Tập thể đạt danh hiệu "Công đoàn bộ phận xuất sắc" năm 2020

 Các cá nhân đạt danh hiệu "Đoàn viên công đoàn xuất sắc" năm 2020

Dưới đây là một số hình ảnh trong Hội nghị:

Tin bài - ảnh: TT Thông tin và Thư viện