Hội Sinh viên Trường Đại học Tân Trào thực hiện kiểm tra Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 - 2023
 
Căn cứ chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Tân Trào, năm học 2022 – 2023 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường đã triển khai kiểm tra tại 4 Liên chi hội và các Câu lạc bộ trực thuộc Hội Sinh viên Trường. Từ ngày 15/3/2023 đến ngày 30/3/2023. Hội Sinh viên Trường Đại học Tân Trào thực hiện kiểm tra Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022-2023. Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Thị Thùy – Chủ tịch Hội Sinh viên trường, cùng các đồng chí là thành viên ủy ban kiểm tra Hội Sinh viên Trường Đại học Tân Trào.

Theo kế hoạch Ban kiểm tra Hội Sinh viên trường đã kiểm tra các nội dung: Hoạt động, phong trào của các chi Hội, Liên chi Hội sinh viên, CLB trong năm học 2022 -2023; tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở Hội trong việc thực hiện chương trình công tác năm, các nội dung chỉ đạo của Ban Thư ký Hội sinh viên trường; việc tiếp thu, triển khai thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 -2023 của Ban chấp hành Hội sinh viên trường; công tác xây dựng Hội và phát triển hội viên: công tác Hội viên, Sinh hoạt chi Hội, vai trò chỉ đạo của Liên chi hội sinh viên đối với hoạt động của Chi hội. Công tác chuẩn bị Đại hội Chi hội, Liên chi hội năm học 2022-2023 tiến tới Đại hội Hội Sinh viên Trường Đại học Tân Trào lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2025.

Qua kiểm tra các đơn vị để Hội Sinh viên trường đánh giá tính hiệu quả việc thực hiện cũng như tính thực tiễn của chương trình, kế hoạch công tác Hội và phong trào Sinh viên đã ban hành, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra phục vụ công tác chỉ đạo, củng cố và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Có thể nói việc tiến hành kiểm tra, giám sát lần này đảm bảo tính khách quan, toàn diện, hiệu quả, có sự đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát theo hướng chuyên sâu, chú trọng tính thực tế qua công tác kiểm tra và đề xuất giải pháp sau khi đúc kết vấn đề tồn tại. Đồng thời kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ Hội và kịp thời giải quyết khiếu nại, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, thanh niên.