Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành ngành đào tạo mới; rà soát, đánh giá, cập nhật chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần
 

Chi tiết vui lòng xem tại đây