NIỀM VUI, NIỀM TỰ HÀO CỦA CHI BỘ PHÒNG TỔNG HỢP - HÀNH CHÍNH VÀ BAN QLKNT

Chi bộ phòng Tổng hợp - Hành chính và Ban quản lý Khu nội trú vừa kết nạp đảng viên mới Phạm Quang Bình và đồng chí Phó Bí thư chi bộ Trần Xuân Thế cũng vừa được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Thanh tra – Pháp chế Trường Đại học Tân Trào

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về tổ chức và hoạt ...

Trang 123