Giới thiệu Phòng tổ chức chính trị
 

I. Chức năng, nhiệm vụ của phòng :

Phòng Tổ chức - Chính trị tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động:

1. Xây dựng quy hoạch cán bộ, phân bổ kế hoạch lao động, chỉ tiêu biên chế, quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức của nhà trường.

2. Tham mưu cho Hiệu trưởng sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng nhiệm vụ, chức trách quan hệ công tác, lề lối làm việc của các tổ chức và cá nhân trong trường; theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc.

3. Quản lý hồ sơ viên chức và hợp đồng lao động; triển khai thực hiện các chế độ chính sách của viên chức và hợp đồng lao động về lương, bảo hiểm, phụ cấp và các chế độ chính sách khác theo quy định của Nhà nước và của nhà trường.

4. Bảo vệ chính trị nội bộ, theo dõi tình hình tư tưởng chính trị và tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác giáo dục tư tưởng chính trị đối với viên chức và sinh viên. Phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị, xã hội, các hoạt động ngoài giờ.

5. Làm các báo cáo thường kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

II. Danh sách cán bộ phòng Tổ chức - Chính trị

Họ và tên: Đoàn Thị Phương Lý

Chức vụ: Trưởng phòng, Giảng viên chính

Điện thoại: 0914.400.017

Email: ly.pktdaihoctantrao@gmail.com

Họ và tên: Hoàng Thị Thu Dung

Chức vụ:Phó trưởng phòng, Giảng viên

Điện thoại: 0963515668

Email: hoangthithudung@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Linh

Chức vụ: Chuyên viên - Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0916115135

Email: linhsptq@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Nhung

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0915096388

Email: kimnhung240477@gmail.com

Họ và tên: Trần Thị Thanh Vân

Chức vụ: Giảng viên
 
SĐT: 0354180475
 
Email: thanhvancdsp@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại: 0986 806 332       

Email:trangdiep2012@gmail.com

Họ và tên: Ma Thị Sim

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0373375789

Email: mathisimtcyt@gmail.com 

Họ và tên: Cái Thị Lan Hương

Chức vụ: Chuyên viên

Số điện thoại: 0915213696

Email:caithilanhuong@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Đoàn Khánh Ly

Chức vụ: Chuyên viên

Số điện thoại: 0354184731

Email: khanhly.napa.2909@gmail.com