Tạm thời thực hiện một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
 
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 3982/UBND-THVX, ngày 16/10/2021 về chỉ đạo tạm thời thực hiện một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19.