Công văn số 61 - Tuyên truyền, hưởng ứng, tham gia viết bài Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XV, năm 2021-2022
 

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm