Quyết định khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong đợt thực tập năm học 2020 - 2021