Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang
 
Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 tỉnh Tuyên Quang
- Số lượng chỉ tiêu: 694 chỉ tiêu.
- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển + tuyển dụng
- Chi tiết: tham khảo tại đây