Quy trình đăng ký khối lượng học tập
 

 Quy trình thủ tục hành chính đăng ký khối lượng học tập

Nơi tiếp nhận đăng ký

Tên đơn vị: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Tân Trào

Địa chỉ: Phòng 211 - Nhà A, Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể các ngày Lễ, Tết)

Thời hạn đăng ký

- Đăng ký bình thường: Trước khi bắt đầu học kỳ mới 01 tháng;

- Đăng ký muộn: Thực hiện trong 02 tuần đầu của học kỳ chính hoặc trong 01 tuần đầu của học kỳ phụ.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Sinh viên điền phiếu đăng ký khối lượng học tập (theo mẫu)

Lưu ý: Nếu sinh viên muốn học nhanh thì có thể đăng ký số lượng tín chỉ tối đa (25 tín chỉ) cho một học kỳ (trừ học kỳ cuối khóa).

Bước 2: Sinh viên nộp phiếu đăng ký khối lượng học tập về Phòng Đào tạo và đăng ký lớp học phần trực tuyến qua mạng theo 2 hình thức đăng ký:

+ Đăng ký bình thường;

+ Đăng ký muộn.

Bước 3:  Trong trường hợp sinh viên đăng ký lớp học phần quá ít, không đủ để tổ chức lớp thì Phòng Đào tạo sẽ có thông báo để sinh viên đăng ký học phần khác. Khi đó sinh viên thực hiện lại bước 2.

Bước 4: Sinh viên xem Thời khóa biểu (bằng cách đăng nhập vào website của trường) trước khi học kỳ mới bắt đầu 1 tuần. 

Thành phần hồ sơ

- Phiếu đăng ký khối lượng học tập

Số lượng

01 Phiếu

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

1. Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo niên chế kết hợp học phần;

2. Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ được ban hành kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3. Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ được  ban  hành  kèm  theo  Văn  bản  hợp  nhất  số  17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4. Quy định Đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-ĐHTTr ngày 28/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào.

Các yêu cầu điều kiện

Xem điều 8 Quy định Đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-ĐHTTr ngày 28/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào.

File đính kèm

 Phiếu đăng ký khối lượng học tập