Quy trình phối hợp, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin.
 

Quy trình phối hợp, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin

Nơi tiếp nhận

Tên đơn vị: Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

Địa chỉ: Tổ kỹ thuật Tầng 2 Nhà B - Trường Đại học Tân Trào, Km6 Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Điện Thoại liên hệ: 0273.890.174

Thời gian tiếp nhận

Giờ hành chính các ngày trong tuần

Thời gian giải quyết

Tùy theo tình hình của thiết bị

Trình tự thực hiện

1. Bảo trì, bảo dưỡng thông thường

Bước 1Các đơn vị trong Nhà trường thông tin đến Giám đốc trung tâm hoặc tổ kỹ thuật trung tâm đề nghị sửa chữa bảo trì thiết bị công nghệ thông tin.

Bước 2:

Tổ kỹ thuật tiến hành bảo trì, bảo dưỡng.

2. Bảo trì, bảo dưỡng có kinh phí

Bước 1Các đơn vị trong Nhà trường gửi Biên bản kiểm tra hiện trạng thiết bị, Đề nghị (theo mẫu) cho Lãnh đạo trường; xin ý kiến Lãnh đạo trường vào Đề nghị.

Bước 2: Các đơn vị chuyển Đề nghị cho tổ Kỹ thuật của Trung tâm.

Bước 3: Tổ kỹ thuật tiến hành bảo trì, bảo dưỡng theo phê duyệt của Lãnh đạo trường.

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị sửa chữa, thay thế, bảo trì do Lãnh đạo trường phê duyệt.

Số lượng bộ hồ sơ

Đề nghị (theo mẫu)

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

2. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tân Trào. Ban hành kèm theo Quyết định số: 431/QĐ-HT của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào ngày 06 tháng 3 năm 2015;

3. Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Tân Trào giai đoạn 2016 – 2018;

4. Quy chế hoạt động phát triển của Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ trường Đại học Tân Trào ban hành ngày 15 tháng 7 năm 2014.

File đính kèm

 Đơn đề nghị