Quy trình phúc khảo kết quả thi học phần
 

Quy trình phúc khảo kết quả thi học phần

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng

Địa chỉ: Phòng 302, Nhà A, Trường Đại học Tân Trào, Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

Thời hạn giải quyết

Thông báo kết quả cho các đơn vị liên quan và sinh viên trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn hợp lệ.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Sinh viên nộp đơn đề nghị (theo mẫu) trong thời gian 7 ngày từ khi được thông báo điểm thi.

Bước 2: Chuyên viên của phòng tiếp nhận đơn và trình Lãnh đạo phòng xem xét.

Bước 3: Phòng Khảo thí - ĐBCL phối hợp với các khoa, bộ môn tổ chức thực hiện việc chấm phúc khảo bài thi học phần.

Bước 4: Chuyên viên Phòng Khảo thí - ĐBCL thông báo kết quả cho các đơn vị và sinh viên theo thời gian quy định.

Thành phần hồ sơ

Đơn xin phúc khảo (theo mẫu).

Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ.

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

- Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-ĐHTT ngày 22/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào.

- Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22 /2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các yêu cầu điều kiện

Là học sinh, sinh viên đang học tập tại trường.

File đính kèm

Đơn xin phúc khảo