Quy trình rút bớt học phần đã đăng ký
 

Quy trình thủ tục hành chính rút bớt học phần đã đăng ký

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Tân Trào

Địa chỉ: Phòng 211 - Nhà A, Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể các ngày Lễ, Tết)

Thời hạn giải quyết

1 tuần

Trình tự thực hiện

Bước 1: Sinh viên tự viết đơn xin rút bớt học phần đã đăng ký (không được vi phạm Khoản 3, Điều 8 của Quy định đào tạo đại học – cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường ĐH Tân Trào).

Bước 2: Cố vấn học tập duyệt đơn xin rút bớt học phần đã đăng ký của sinh viên.

Bước 3: Sinh viên nộp đơn xin rút bớt học phần đã đăng ký về Phòng Đào tạo.

Chú ý:

+ Việc rút bớt học phần trong khối lượng học tập đã đăng ký chỉ được chấp nhận đến hết tuần thứ 2 kể từ đầu học kỳ chính; đến hết tuần thứ 1 kể từ đầu học kỳ phụ. Ngoài thời hạn trên học phần vẫn được giữ nguyên trong phiếu đăng ký học và nếu sinh viên không đi học sẽ được xem như tự ý bỏ học và phải nhận điểm F.

+ Sinh viên chỉ được phép bỏ lớp đối với học phần xin rút bớt sau khi giảng viên phụ trách nhận giấy báo của Phòng Đào tạo.

Bước 4: Phòng Đào tạo gửi văn bản đồng ý cho sinh viên được rút bớt học phần đã đăng ký cho sinh viên, giáo viên phụ trách, khoa, bộ môn có liên quan.

Thành phần hồ sơ

Đơn xin rút bớt học phần đã đăng ký

Số lượng bộ hồ sơ

01 đơn

Căn cứ pháp lý

1. Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo niên chế kết hợp học phần;

2. Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ được ban hành kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3. Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ được  ban  hành  kèm  theo  Văn  bản  hợp  nhất  số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4. Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-ĐHTTr ngày 28/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào.

Các yêu cầu điều kiện

 Xem điều 9, Quy định Đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-ĐHTTr ngày 28/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào

File đính kèm:

Đơn xin rút bớt học phần đã đăng ký