Quy trình tiếp công dân.
 

Quy trình tiếp công dân

Đơn vị tiếp công dân

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Trường Đại học Tân Trào

Nơi tiếp công dân

Địa chỉ: Phòng 308-Nhà A, Trường Đại học Tân Trào

Thời gian tiếp

công dân

Theo giờ hành chính các ngày thứ 5 hàng tuần và thực hiện tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 18 của Luật tiếp công dân.

Căn cứ pháp lý

1. Luật tiếp công dân 2013;

2. Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;

3. Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.