Quy trình xử lý tài sản (Bán, thanh lý, hủy tài sản).
 

Quy trình xử lý tài sản (Bán, thanh lý, hủy tài sản)

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Địa chỉ: Km6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại liên hệ: 0273 892 014 

Thời gian tiếp nhận

Trong tháng 01 hàng năm

Thời hạn giải quyết

30 ngày

Trình tự thực hiện

Bước 1:  Đề nghị thanh lý tài sản

Căn cứ kết quả kiểm kê tài sản, quá trình theo dõi sử dụng, đề nghị thanh lý tài sản của các đơn vị trực thuộc, bộ phận cơ sở vật chất(phòng Hành chính - Quản trị) kết hợp với phòng Kế hoạch - Tài vụ và các đơn vị trực thuộc có tài sản đề nghị thanh lý lập tờ trình đề nghị Hiệu trưởng phê duyệt danh mục thanh lý tài sản theo các mẫu quy định.

Bước 2:  Quyết định thanh lý tài sản

- Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết định thanh lý tài sản cố định là nhà (trừ nhà cấp 4) và các thiết bị có giá trị đồng bộ từ 1 tỷ đồng/1tài sản trở lên.

- Hiệu trưởng: Quyết định thanh lý tài sản cố định là nhà cấp 4, phương tiện vận tải và các thiết bị có giá trị dưới 1 tỷ đồng/1tài sản. (trừ những loại tài sản thuộc thẩm quyền ra quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh).

Bước 3: Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản của đơn vị

Thành phần Hội đồng thanh lý tài sản của đơn vị bao gồm:    

+ Thủ trưởng đơn vị: Chủ tịch Hội đồng;

+ Kế toán trưởng, kế toán tài sản;

+ Trưởng (hoặc phó) bộ phận cơ sở vật chất, cán bộ phụ trách tài sản;

+ Đại diện đơn vị trực tiếp quản lý tài sản thanh lý;

+ Cán bộ có hiểu biết về đặc điểm, tính năng kỹ thuật của tài sản thanh lý;

+ Đại diện đoàn thể: Công đoàn, Thanh tra Nhân dân (nếu cần).

Bước 4: Tiến hành thanh lý tại các đơn vị trực thuộc

Hội đồng thanh lý tài sản trình Thủ trưởng đơn vị quyết định hình thức xử lý tài sản:

- Bán tài sản (quyết định giá bán, các thủ tục khi bán...).

- Huỷ tài sản.

Bước 5: Tổng hợp, xử lý kết quả thanh lý tài sản của đơn vị

 - Hội đồng thanh lý tài sản lập Biên bản thanh lý tài sản cố định, tập hợp các văn bản liên quan đến kết quả xử lý tài sản (hóa đơn bán hàng, biên bản hủy tài sản...).

 - Bộ phận kế toán ghi giảm tài sản và giá trị tài sản theo qui định hiện hành của Nhà nước. Tiền thu được từ thanh lý tài sản tại đơn vị, sau khi đã trừ đi chi phí thực hiện việc thanh lý tài sản, số còn lại được chuyển vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

Thành phần hồ sơ

Quyết định thanh lý tài sản; Biên bản xác định giá bán; Thông báo bán đấu giá; Biên bản xét thầu; Quyết định đơn vị trúng thầu.

Số lượng bộ hồ sơ

03 bộ

Lệ phí

Theo quy đinh của Pháp luật

Căn cứ pháp lý

1. Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/ 2012

2. Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003;

3. Luật đấu thầu số 13/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội.

4. Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội

5. Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ.

6. Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kế toán Nhà nước;

7. Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật giá về thẩm định giá

8. Quyết định số 19/2006/QĐ/BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp,

9. Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 /2 /2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

10. Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 do Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

11. Trường Đại học Tân Trào, Quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2011-2015, Quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2016-2018. và các quy định khác thực hiện tại trường Đại học Tân Trào.

Các yêu cầu điều kiện

Theo quy đinh của Pháp luật

File đính kèm

Không