Ban thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra công tác triển khai Nghị Quyết Đại hội Đảng các cấp tại Trường Đại học Tân Trào
 
Chiều ngày 8/9/2021, Tổ kiểm tra số 1, Đoàn kiểm tra 196 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào để kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, học tập và xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (gọi tắt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng), Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (gọi tắt là Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh) và thực hiện Quy định số 27-QĐ/TU ngày 11/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Văn kiện của Đảng ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở (gọi tắt là Quy định số 27).

Tiếp đoàn, về phía Ban thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào có đồng chí Nguyễn Bá Đức, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Đồng chí Phạm Mạnh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Tổ chức - Chính trị; Đồng chí Vũ Quỳnh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng cùng các Ủy viên Ban thường vụ, UBKT Đảng ủy Trường.

 Ngay sau Đại hội Đảng bộ trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng ủy Trường đã tập trung lãnh đạo kịp thời triển khai xây dựng Quy chế làm việc; triển khai học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020- 2025 hiệu quả đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ và thời gian quy định; Xây dựng, bổ sung, điều chỉnh và thực hiện quy chế làm việc cơ bản đầy đủ, kịp thời; Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc theo quy định. Duy trì chế độ sinh hoạt theo đúng quy định, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng, đặc biệt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Cụ thể:

Về triển khai xây dựng quy chế làm việc

Sau Đại hội Đảng bộ (ngày 03, 04/6/2020), Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai xây dựng dự thảo Quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành Quy chế làm việc kèm theo Quyết định số 01-QC/ĐU ngày 03/7/2020, ban hành Quy chế làm việc (điều chỉnh, bổ sung) kèm theo Quyết định số 04-QC/ĐU ngày 05/4/2021. Việc xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy được thực hiện kịp thời, đúng thời gian, đúng quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, văn bản hướng dẫn cấp ủy các cấp. Trước khi ban hành, dự thảo quy chế làm việc của cấp uỷ được thông qua Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ; Nội dung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ bám sát theo chức năng, nhiệm vụ các quy định của Trung ương, của tỉnh, Đảng ủy Khối và cơ quan; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành, từng đồng chí cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy; quy định cụ thể chế độ sinh hoạt, các nguyên tắc của Đảng về nội dung, phương pháp, lề lối làm việc của cấp ủy, mối quan hệ công tác với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các đoàn thể cơ sở; Trong mốc kiểm tra, năm 2020 (sau Đại hội Đảng bộ) Đảng ủy tổ chức 01 cuộc kiểm tra về xây dựng Quy chế làm việc và thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường tại 5 chi bộ trực thuộc.

Về quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng:

Đảng ủy ban hành Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 27/5/2021 về nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nội dung Kế hoạch bám sát Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 06/5/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Theo đó, Ngày 05, 06/6/2021 Đảng ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Lãnh đạo trường, Bí thư các chi bộ, lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể. Tỷ lệ cán bộ chủ chốt tham gia học tập là 50/50, đạt 100%. Đảng ủy cử cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức theo đúng thành phần triệu tập. 18/18 chi bộ đã tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới đảng viên, quần chúng. Kết quả: Đảng viên tham gia học tập nghị quyết là 192/193, đạt 99,48%; 148/158 quần chúng, đạt 93,67%.

Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/ĐU ngày 27/7/2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng (xin ý kiến các đồng chí Đảng ủy viên bằng văn bản).

Về quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh

Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 12/01/2021 về học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Nội dung kế hoạch bám sát Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 30/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Đảng ủy Trường đã cử 100% cán bộ, giảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức; từ ngày 23/02/2021-27/02/2021, 18/18 chi bộ trực thuộc đã hoàn thành triển khai, quán triệt Nghị quyết cho đảng viên, quần chúng. Kết quả: Số đảng viên được học tập 46/49 tổng số đảng viên, đạt 93,87%; Số quần chúng được học tập 79/95, đạt 81,15%.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành Chương trình hành động số 05-CTr/ĐU ngày 08/02/2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh (xin ý kiến các đồng chí Đảng ủy viên bằng văn bản); Triển khai xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh của cá nhân và viết bài thu hoạch: Đồng chí Bí thư Đảng ủy hoàn thành xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết; 100% cá nhân đảng viên sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã viết bài thu hoạch theo quy định; Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy: Qua kiểm tra hồ sơ của Chi bộ Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh; Chi bộ Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non. Kết quả: Triển khai viết bài thu hoạch đúng quy định; sinh hoạt chi bộ đảm bảo theo quy chế.

Về triển khai thực hiện Quy định số 27-QĐ/TU ngày 11/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đảng ủy đã tổ chức chấm điểm theo Quy định số 27 tại hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội XVIII tại Đảng bộ.

Phát biểu tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ đã đánh giá cao Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, học tập và xây dựng Quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và thực hiện Quy định số 27-QĐ/TU ngày 11/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Văn kiện của Đảng; Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy Trường tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ theo quy định; hướng dẫn các chi bộ trực thuộc điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc đảm bảo phù hợp, đúng quy trình và khắc phục hạn chế được chỉ ra qua quá trình kiểm tra.

TQU Media