Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
 
Thực hiện Kế hoạch số 225-KH/TU ngày 19/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 57-KH/ĐUK ngày 29/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. sáng ngày 11/8/2022, Trường Đại học Tân Trào tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể đảng viên, quần chúng là giảng viên, viên chức, người lao động trong Trường .

Dự Hội nghị, về phía Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có  Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Phó trưởng Ban Tuyên giáo. 

Về phía Trường Đại học Tân Trào có TS. Nguyễn Khải Hoàn - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường; các đồng chí ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên BCH Đảng ủy và toàn thể các đồng chí đảng viên, quần chúng là giảng viên, viên chức, người lao động trong Trường. 

Đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã quán triệt học tập các nội dung cơ bản của văn kiện:

Nghị quyết số 18 - NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCHTW Đảng Khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quả lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta thành nước phát triển thu nhập cao."

Nghị quyết số 19 - NQ/TW BCHTW Đảng khóa XIII về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Nghị quyết số 20 - NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCHTW Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới."

Nghị quyết số 21 - NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCHTW Đảng khóa XIII về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và Nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong giai đoạn mới. 

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quán triệt nội dung học tập tại Hội nghị

Hội nghị góp phần giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Nhà trường nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; giúp cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả Nghị quyết này. Qua đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị thiết thực, hiệu quả, phù hợp; vận dụng sáng tạo vào công tác, đời sống; làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong Nghị quyết, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc.