Danh sách công nhận hoàn thành sát hạch và cấp chứng nhận chuẩn đầu ra Tiếng Anh năm 2021
 

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm