Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tân Trào được thành lập theo Quyết định số 1507/QĐ-ĐHTTr ngày 25/9/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào

Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ phòng Khoa học, Quốc tế và Truyền thông

Chiều ngày 21/07/2015, Chi bộ phòng Khoa học, Quốc tế và Truyền thông đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Phạm Thị Kiều Trang công tác tại phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế.

CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC-CHÍNH TRỊ, CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN, QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Chiều 17 tháng 11 năm 2013, tại văn phòng khoa Khoa học Tự nhiên-Kỹ thuật-Công nghệ, Chi bộ phòng Tổ chức-Chính trị, Công tác học sinh sinh viên, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Phan Thị Lan. Tới dự buổi lễ có đ/c Nguyễn Bá Đức - Bí thư ...