Trình tự xét sinh viên từ ngoài ngân sách vào trong ngân sách hệ CĐCQ khóa 2013-2016
 

THÔNG BÁO TRÌNH TỰ XÉT SINH VIÊN TỪ NGOÀI NGÂN SÁCH VÀO TRONG NGÂN SÁCH HỆ CĐCQ KHÓA 2013-2016 NHƯ SAU:

Những sinh viên đã dăng ký đối tượng chính sách được xét vào trong ngân sách gồm các đối tượng sau:

1. Con gia đình chính sách & con mồ côi

2. Các lớp ưu tiên: CĐ Kế toán; CĐ Sinh-kỹ; CĐ Tiếng Anh (chỉ xét vào TNS những em trong tỉnh Tuyên Quang)

3. DT, Hộ nghèo, vùng 135, Vùng cao

4. DT, Cận nghèo, vùng 135, Vùng cao

5. DT, vùng 135, Vùng cao

6. DT, Hộ nghèo, vùng 135

7. DT, Hộ nghèo, Vùng cao

8. Sinh viên lớp CĐ Quản lý văn hóa K2 và Quản lý đất đai K1 (ưu tiên xét theo điểm lấy từ cao xuống thấp) cho đến khi đủ chỉ tiêu.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT TỪ HỆ NGOÀI NGÂN SÁCH VÀO TRONG NGÂN SÁCH

(Kèm theo Quyết định số : 2370/ QĐ-CTHSSV,  ngày 27 tháng 12 năm 2013)