Danh sách sinh viên hệ đại học chính quy hưởng hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập theo nghị quyết 34 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang, học kỳ II, năm học 2019 - 2020
 

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HƯỞNG HỖ TRỢ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

THEO NGHỊ QUYẾT 34 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019 - 2020

(Kèm theo Quyết định số 944 /QĐ-ĐHTTr ngày 13 tháng 10 năm 2020

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

 

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Khoa

Xếp loại

1

Ma Thị Huyền

29/08/1999

ĐH T.học A K17-21

GD T. học – M.non

Xuất sắc

2

Đoàn Khánh Như

02/09/1999

ĐH T.học A K17-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

3

Hà Thị Huế

11/02/2018

ĐH T.học B K17-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

4

Nguyễn Cẩm Vân

16/03/1999

ĐH T.học B K17-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

5

Nguyễn Bùi Minh Đức

19/10/1999

ĐH T.học B K17-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

6

Hoàng Khánh Linh

09/09/1999

ĐH T.học B K17-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

7

Hoàng Bích Ngọc

30/09/2000

ĐH T.học K 18-22

GD T.học – M. non

Xuất sắc

8

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

27/07/2000

ĐH T.học K 18-22

GD T.học – M. non

Xuất sắc

9

Hoàng Thị Phương Thanh

08/03/2000

ĐH T.học K 18-22

GD T.học – M. non

Xuất sắc

10

Bùi Mai Hương

01/01/2000

ĐH T.học K 18-22

GD T.học – M. non

Xuất sắc

11

Lã Thu Hiền

02/04/2000

ĐH T.học K 18-22

GD T.học – M. non

Xuất sắc

12

Trần Hương Giang

26/06/1999

ĐH T.học K 19-23

GD T.học – M. non

Xuất sắc

13

Lê Thị Kim Mến

31/05/1999

ĐH T.học K 19-23

GD T.học – M. non

Giỏi

14

Nguyễn Thị Kim Ngân

25/02/2001

ĐH T.học K 19-23

GD T.học – M. non

Giỏi

15

Chu Lê Khánh Linh

28/03/2001

ĐH T.học K 19-23

GD T.học – M. non

Giỏi

16

Ma Thị Hồng Nhung

23/06/2001

ĐH T.học K 19-23

GD T.học – M. non

Giỏi

17

Nguyễn Thị Thanh Xuân

26/10/1999

ĐH M.Non A K17-21

GD T.học – M. non

Xuất sắc

18

Nguyễn Thanh Mai

28/03/1986

ĐH M.Non A K17-21

GD T.học – M. non

Giỏi

19

Đinh Kim Bình

14/04/1999

ĐH M.Non A K17-21

GD T.học – M. non

Giỏi

20

Hoàng Thị Thu Hiền

21/06/1999

ĐH M.Non A K17-21

GD T.học – M. non

Giỏi

21

Mai Thanh Hoa

15/08/1997

ĐH M.Non A K17-21

GD T.học – M. non

Giỏi

22

Nguyễn Thị Kim Ánh

19/09/1999

ĐH M.Non A K17-21

GD T.học – M. non

Giỏi

23

Phạm Thị Hà Trang

28/11/1999

ĐH M.Non A K17-21

GD T.học – M. non

Giỏi

24

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

15/10/1999

ĐH M.Non A K17-21

GD T.học – M. non

Giỏi

25

Ma Thị Ngọc Ánh

14/07/1999

ĐH M.Non A K17-21

GD T.học – M. non

Giỏi

26

Vũ Thị Hạnh

24/09/1998

ĐH M.Non B K17-21

GD T.học – M. non

Giỏi

27

Nguyễn Minh Hiếu

14/01/1999

ĐH M.Non B K17-21

GD T.học – M. non

Giỏi

28

Đào Thanh Hiền

21/10/1999

ĐH M.Non B K17-21

GD T.học – M. non

Giỏi

29

Hà Thị Nguyêt

22/04/2000

ĐH M.Non K18-22

GD T.học – M. non

Xuất sắc

30

Nguyễn Thị Hương A

08/06/2000

ĐH M.Non K18-22

GD T.học – M. non

Giỏi

31

Dương Thị Kim Sáng

28/10/2000

ĐH M.Non K18-22

GD T.học – M. non

Giỏi

32

Chẩu Thị Thu

12/06/2000

ĐH M.Non K18-22

GD T.học – M. non

Giỏi

33

Nguyễn Thị Mẫn

15/04/2000

ĐH M.Non K18-22

GD T.học – M. non

Giỏi

34

Ma Thị Thảo

20/11/2000

ĐH M.Non K18-22

GD T.học – M. non

Giỏi

35

Nguyễn Thị Trang

23/07/2001

ĐH M.Non K19-23

GD T.học – M. non

Giỏi

36

Ma Thị Nhung

15/10/2001

ĐH M.Non K19-23

GD T.học – M. non

Giỏi

37

Nguyễn Đức Hiển

05/01/2000

ĐHSP Toán Lý K18-22

Khoa học cơ bản

Giỏi

38

Đỗ Thành Đạt

06/07/2000

ĐH CNTY  K18-22

NL- Ngư nghiệp

Giỏi

39

Nguyễn Thị Huế

15/04/1999

ĐH Kế toán A K17-21

Kinh tế & QTKD

Giỏi

40

Hoàng Trần Nam

26/06/1999

ĐH Kế toán A K17-21

Kinh tế & QTKD

Giỏi

41

Nguyễn Thế Thắng

15/01/1999

ĐH Kế toán A K17-21

Kinh tế & QTKD

Xuất sắc

42

Hoàng Thị Yến

10/05/1999

ĐH Kế toán B K17-21

Kinh tế & QTKD

Giỏi

43

Nguyễn Linh Chi

09/09/2000

ĐH Kế toán A K18-22

Kinh tế & QTKD

Giỏi

44

Lê Thị Thái Hậu

24/08/2000

ĐH Kế toán A K18-22

Kinh tế & QTKD

Giỏi

45

Đoàn Văn Tú

17/12/2000

ĐH KTNN 18-22

Kinh tế & QTKD

Giỏi

46

Vũ Thị Diễm Quỳnh

03/12/2001

ĐH Kế toán B K19-23

Kinh tế & QTKD

Giỏi

47

Hoàng Thị Miền

12/06/1999

ĐH CTXH K17-21

Tâm lý GD&CTXH

Giỏi

48

Hoàng Thị Sỹ

22/07/1999

ĐH CTXH K17-21

Tâm lý GD&CTXH

Giỏi

49

Hoàng Thị Trang

19/01/1998

ĐH CTXH K17-21

Tâm lý GD&CTXH

Giỏi

50

Lại Minh Chiến

09/07/2000

ĐH CTXH K18-22

Tâm lý GD&CTXH

Giỏi

51

Ứng Xuân Tùng

30/06/1999

ĐH QTDVDL-LH K7-21

Văn hóa –Du lịch

Giỏi

52

Quách Hà Hiếu

28/06/1995

ĐH QTDVDL-LH K17-21

Văn hóa –Du lịch

Giỏi

53

Trần Ngọc Huyền

04/05/1999

ĐH QTDVDL-LH K17-21

Văn hóa –Du lịch

Giỏi

54

La Thị Linh

12/02/1999

ĐH QTDVDL-LH K17-21

Văn hóa –Du lịch

Giỏi

 

( Ấn định danh sách gồm có 54 sinh viên)