Danh sách sinh viên hệ đại học chính quy khóa đào tạo 2017-2021,2018-2022, 2019-2023 được miễn, giảm học phí, học kì I năm học 2020 - 2021
 

                                    

DANH SÁCH

SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA ĐÀO TẠO 2017-2021,

2018-2022, 2019-2023 ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021

(Kèm theo Quyết định số: 1099/QĐ-ĐHTTr ngày 17 tháng 11 năm 2020

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

     I. Sinh viên được miễn học phí:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Đối tượng

Lớp

Khóa

1

Lộc Viết Thu Thương

07/11/2000

Tày

Hộ nghèo

ĐH Kế toán A

2018-2022

2

Ma Huy Hoàng

14/10/2000

Tày

Hộ nghèo

ĐH Kế toán A

2018-2022

3

Ma Phương Loan

03/03/2000

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Kế toán A

2018-2022

4

Hoàng Thị Ly Diệu

27/02/2001

Tày

Hộ nghèo

ĐH Kế toán B

2019-2023

5

Hoàng Thùy Linh

27/10/1999

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH C. Tác XH

2017-2021

6

Vàng Seo Chứ

08/03/2000

Mông

Hộ nghèo

ĐH C. Tác XH

2018-2022

7

Chẩu Thị Hiên

11/11/1998

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH C. Tác XH

2018-2022

8

Hoàng Thị Trang

03/12/2000

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH C. Tác XH

2018-2022

9

Hoàng Dịu Hiên

04/12/2001

Dao

Hộ cận nghèo

ĐH QLVH

2019-2023

10

Hà Thị Lê Huệ

04/10/2001

Tày

Hộ cận nghèo

ĐHQTDVDLLH

2019-2023

          II. Sinh viên được giảm 70% học phí:

1

Nguyễn Thị Huyền

30/09/1999

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Kế toán B

2017-2021

2

Ma Thị Nga

27/12/1999

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Kế toán B

2017-2021

3

Ma Bá Vũ

16/06/1999

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Kế toán B

2017-2021

4

Nguyễn Minh Hiếu

09/04/2000

Cao Lan

Vùng ĐBKK

ĐH Kế toán B

2018-2022

5

Hồ Phương Nam

17/09/2000

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Kế toán B

2018-2022

6

Hoàng Thị Xâm

23/09/2000

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH Kế toán B

2018-2022

7

Ma Bá Công

24/11/1996

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH C. Tác XH

2017-2021

8

Tẩn Thị Thắm

18/08/2000

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH C. Tác XH

2018-2022

9

Phàn Đức Nam

30/12/2000

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH C. Tác XH

2018-2022

10

Hoàng Tuấn Phong

24/06/1999

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH DL & LH

2017-2021

11

Quan Nguyễn Bảo Huy

21/01/2001

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH QLVH

2019-2023

12

Nguyễn Viết Doanh

19/02/2001

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH QLĐĐ

2019-2023

           III. Sinh viên được giảm 50% học phí:

1

Đoàn Ngọc Anh

19/9/1999

Kinh

Con người TNLĐ hưởng trợ cấp

ĐH Kế toán B

2017-2021

(Ấn định danh sách gồm có 23 sinh viên)