Danh sách sinh viên được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, Năm học 2022 - 2023
 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
Học kỳ I, Năm học 2022 - 2023

(Kèm theo Quyết định số:920/QĐ-ĐHTTr ngày 01 tháng 12 năm 2022của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Đối tượng

Lớp

Khóa

1

Hoàng Thị Thu Hà

30/03/2004

Cao Lan

Hộ cận nghèo

ĐH Chăn nuôi TY

2022-2026

2

Lưu Thu Thảo

28/01/2002

Tày

Hộ nghèo

ĐH Chăn nuôi TY

2022-2026

3

Lê Văn Tài

26/02/2004

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH CTXH

2022-2026

4

Hỏa Thị Thu Viễn

7/12/2003

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH QTDVDLLH

2022-2026

5

Nguyễn Văn Bình

11/08/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH QLVH

2022-2026

6

Cư Văn Khánh

17/03/2003

Mông

Hộ nghèo

ĐH QLVH

2022-2026

7

Ma Thị Thu Hằng

2/01/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Kế toán

2022-2026

8

Chẩu Thị Diễn

12/10/2001

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

9

Nguyễn Thị Bích Duyệt

5/10/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

10

La Thành Đạt

18/10/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

11

Chẩu Trung Hải

10/05/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

12

Chẩu Thúy Lan

2/09/2002

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

13

Nguyễn Hoàng Lanh

26/05/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

14

Phùng Ngọc Lanh

9/07/2002

Nùng

Hộ nghèo

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

15

Hoàng Lưu Ly

13/02/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

16

Hoàng Thị Nga

5/08/2004

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

17

Ma Văn Thành

3/04/2004

Tày

Hộ nghèo

SP Ngữ Văn

2022-2026

18

Trương Thị Phượng

23/05/2003

Dao

Hộ nghèo

SP Ngữ Văn

2022-2026

19

Nguyễn Thị Thảo

25/11/2004

Tày

Hộ nghèo

SP Ngữ Văn

2022-2026

20

Hoàng Thị Dung

30/09/2004

Tày

Hộ nghèo

SP Ngữ Văn

2022-2026

21

Ma Thị Hòa

21/08/2004

Tày

Hộ nghèo

SP Ngữ Văn

2022-2026

22

Nguyễn Thị Kim Chi

12/01/2004

Tày

Hộ nghèo

SP Toán

2022-2026

23

Hà Thị Ngọc Mai

22/03/2004

Tày

Hộ nghèo

SP Toán

2022-2026

24

Hoàng Thị Kiều Trang

13/12/2004

Tày

Hộ nghèo

SP Toán

2022-2026

25

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

11/08/2004

Tày

Hộ nghèo

SP Toán

2022-2026

26

Hoàng Văn Dương

7/02/2004

Dao

Hộ nghèo

SP Toán

2022-2026

27

Phạm Anh Tú

8/05/2004

Tày

Hộ cận nghèo

SP Toán

2022-2026

28

Giàng A Châu

19/02/2004

Mông

Hộ cận nghèo

ĐH Chính trị học

2022-2026

29

Nguyễn Thị Kim Liên

30/01/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Chính trị học

2022-2026

30

Lầu Thị Viện

16/09/2002

Mông

Hộ nghèo

ĐH CNTT

2022-2026

31

Ma Đức Huynh

02/03/2003

Tày

Hộ nghèo

ĐH CNTT

2022-2026

32

Nguyễn Văn Trung

25/01/2003

Tày

Hộ nghèo

ĐH CNTT

2022-2026

33

Ma Thị Hải Yến

13/09/2004

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Tiểu học A

2022-2026

34

Hoàng Thị Thanh Ngọc

20/10/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Tiểu học A

2022-2026

35

Phùng Trúc Quỳnh Mai

28/03/2004

Dao

Hộ cận nghèo

ĐH Tiểu học A

2022-2026

36

Nguyễn Hải Lê

20/01/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Tiểu học A

2022-2026

37

Ma Thị Loàn

30/01/2004

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Tiểu học A

2022-2026

38

Ngô Huyền Lam

26/03/2004

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Tiểu học A

2022-2026

39

Nông Thị Hường

14/01/2004

Nùng

Hộ nghèo

ĐH Tiểu học A

2022-2026

40

Lò Văn Sơn

11/06/2002

Thái

Hộ cận nghèo

ĐH Tiểu học B

2022-2026

41

Triệu Ngọc Nam

14/02/2004

Dao

Hộ nghèo

ĐH Tiểu học B

2022-2026

42

Hoàng Phương Oanh

28/11/2003

Thái

Hộ cận nghèo

ĐH Tiểu học B

2022-2026

43

Lò Mạnh Nhớ

22/02/2004

Mông

Hộ nghèo

ĐH Tiểu học B

2022-2026

44

Đặng Thị Thanh Giang

3/06/2004

Dao

Hộ cận nghèo

ĐH Tiểu học B

2022-2026

45

Ngô Thị Nga

10/04/2004

Mông

Hộ nghèo

ĐH Tiểu học B

2022-2026

46

Lương Việt Thắng

12/08/2004

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Tiểu học B

2022-2026

47

Vừ A Ký

10/02/2003

Mông

Hộ nghèo

ĐH Tiểu học B

2022-2026

48

Quàng Thị Minh Nguyệt

28/10/2004

Thái

Hộ cận nghèo

ĐH Tiểu học B

2022-2026

49

Bế Thị Tam Bảo

17/05/2004

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Tiểu học B

2022-2026

50

Lương Thị Huyền

2/03/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Tiểu học B

2022-2026

51

Dương Thị Thu Trà

12/01/2004

Dao

Hộ nghèo

ĐH Tiểu học C

2022-2026

52

Hoàng Seo Dế

29/12/2004

Mông

Hộ cận nghèo

ĐH Tiểu học C

2022-2026

53

Hoàng Thị Tốc

30/03/2004

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Tiểu học C

2022-2026

54

Quan Thị Ngọc Huyền

16/01/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Tiểu học C

2022-2026

55

Vương Lệ Uyên

27/01/2004

Nùng

Hộ nghèo

ĐH Tiểu học C

2022-2026

56

Lương Thị Loan

25/12/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Tiểu học C

2022-2026

57

Viên Thị Thu Uyên

4/04/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Tiểu học C

2022-2026

58

Vương Thu Hảo

14/09/2004

La Chí

Hộ nghèo

ĐH Tiểu học E

2022-2026

59

Hoàng Thị Hiên

11/12/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Tiểu học E

2022-2026

60

Phàn Mùi Sâu

24/08/2004

Dao

Hộ cận nghèo

ĐH Tiểu học E

2022-2026

61

Ngô Thị Hồng Nhung

10/01/2004

Mông

Hộ cận nghèo

ĐH Tiểu học E

2022-2026

62

Nguyễn Hoàng Linh

19/05/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Tiểu học E

2022-2026

63

Nguyễn Thị Hoài Hậu

13/06/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Tiểu học E

2022-2026

64

Hoàng Thị Vân

23/08/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Tiểu học E

2022-2026

65

Nguyễn Thị Nguyệt

3/01/2002

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Tiểu học E

2022-2026

66

Lương Thị Tuyết Bạch

5/07/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Tiểu học E

2022-2026

67

Lộc Thị Phương Linh

29/02/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Tiểu học E

2022-2026

68

Chúc Thị Thanh Thủy

23/11/2004

Dao

Hộ cận nghèo

ĐH Tiểu học E

2022-2026

69

Lộc Thị Hằng Nga

12/09/2004

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Tiểu học E

2022-2026

70

Hầu Thị Bích

10/04/2003

Mông

Hộ nghèo

ĐH Tiểu học F

2022-2026

71

Hoàng Thị Hoa

16/12/2004

Mông

Hộ nghèo

ĐH Tiểu học F

2022-2026

72

Hoàng Thị Ngọc Na

11/02/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Tiểu học F

2022-2026

73

Phùng Thị Siên

18/08/2004

Dao

Hộ nghèo

ĐH Tiểu học F

2022-2026

74

Chu Thị Diệp

23/10/2003

Tày

Hộ nghèo

ĐH Tiểu học F

2022-2026

75

Ma Thị Thu Duyên

7/12/2001

Tày

Hộ nghèo

ĐH Mầm non A

2022-2026

76

Hoàng Thu Huyền

26/04/2004

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Mầm non A

2022-2026

77

Nông Thanh Trà

6/11/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Mầm non A

2022-2026

78

Lò Xé Xó

20/04/2004

Hà Nhì

Hộ nghèo

ĐH Mầm non A

2022-2026

79

Mã Thị Dung

28/02/2004

Giáy

Hộ cận nghèo

ĐH Mầm non A

2022-2026

80

Giàng Thị Xuân

18/08/2004

Mông

Hộ nghèo

ĐH Mầm non B

2022-2026

81

Lường Thị Lan

12/05/2004

Thái

Hộ cận nghèo

ĐH Mầm non B

2022-2026

82

Vàng Thị Hoàng

20/11/2004

Thái

Hộ cận nghèo

ĐH Mầm non B

2022-2026

83

Pờ Giá Lan

2/02/2004

Hà Nhì

Hộ nghèo

ĐH Mầm non B

2022-2026

84

Lường Thị Thái Mai

10/07/2004

Thái

Hộ cận nghèo

ĐH Mầm non B

2022-2026

85

Sừng Ly Xó

20/3/2004

Hà Nhì

Hộ cận nghèo

ĐH Mầm non B

2022-2026

(Ấn định danh sách có 85 sinh viên)