Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kì II năm học 2019 - 2020
 

DANH SÁCH

SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019 - 2020

(Kèm theo Quyết định số: 435/QĐ-ĐHTTr ngày 15 tháng 6 năm 2020

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

I. Sinh viên được miễn học phí:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Đối tượng

Lớp

Khóa

1

Hoàng Thị Dung

10/03/1998

Dao

Con BB

ĐH Kế toán A

2016-2020

2

Nguyễn Tú Ngọc

29/04/1998

Mường

Hộ cận nghèo

ĐH Kế toán A

2016-2020

3

Lộc Viết Thu Thương

07/11/2000

Tày

Hộ nghèo

ĐH Kế toán A

2018-2022

4

Ma Huy Hoàng

14/10/2000

Tày

Hộ nghèo

ĐH Kế toán A

2018-2022

5

Ma Phương Loan

03/03/2000

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Kế toán A

2018-2022

6

Triệu Thị Cẩm

07/07/2000

Dao

Hộ cận nghèo

ĐH Kế toán A

2018-2022

7

Hoàng Thị Ly Diệu

27/02/2001

Tày

Hộ nghèo

ĐH Kế toán B

2019-2023

8

Hoàng Thùy Linh

27/10/1999

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH C. Tác XH

2017-2021

9

Vàng Seo Chứ

08/03/2000

Mông

Hộ nghèo

ĐH C. Tác XH

2018-2022

10

Chẩu Thị Hiên

11/11/1998

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH C. Tác XH

2018-2022

11

Hoàng Thị Trang

03/12/2000

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH C. Tác XH

2018-2022

12

Hà Lê Huệ

04/10/2001

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH DL & LH

2019-2023

13

Lý Thị Thiết

27/10/1997

Dao

Cận nghèo

ĐH QLĐĐ

2016-2020

          II. Sinh viên được giảm 70% học phí:

 

1

Đặng Thị Phương Túc

19/08/1998

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Kế toán B

2016-2020

2

Lục Thị Minh Ánh

13/09/1998

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Kế toán B

2016-2020

3

Nông Thị Giang

08/03/1997

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Kế toán B

2016-2020

4

Nguyễn Thị Huyền

30/09/1999

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Kế toán B

2017-2021

5

Ma Thị Nga

27/12/1999

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Kế toán B

2017-2021

6

Ma Bá Vũ

16/06/1999

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Kế toán B

2017-2021

7

Nguyễn Minh Hiếu

09/04/2000

Cao Lan

Vùng ĐBKK

ĐH Kế toán B

2018-2022

8

Hồ Phương Nam

17/09/2000

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Kế toán B

2018-2022

9

Hoàng Thị Xâm

23/09/2000

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH Kế toán B

2018-2022

10

Lý Thị Phương

12/02/1998

Mông

Vùng ĐBKK

ĐH Văn TT

2016-2020

11

Nguyễn Thị Trinh

01/08/1998

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Văn TT

2016-2020

12

Âu Thị Lâm

29/04/1998

Cao Lan

Vùng ĐBKK

ĐH QLĐĐ

2016-2020

13

Ma Đình Tựa

10/03/1996

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH QLĐĐ

2016-2020

14

Lý Văn Tuyên

15/03/1998

Mông

Vùng ĐBKK

ĐH QLĐĐ

2016-2020

15

Ma Bá Công

24/11/1996

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH C. Tác XH

2017-2021

16

Tẩn Thị Thắm

18/08/2000

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH C. Tác XH

2018-2022

17

Phàn Đức Nam

30/12/2000

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH C. Tác XH

2018-2022

18

Hoàng Tuấn Phong

24/06/1999

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH DL & LH

2017-2021

III. Sinh viên được giảm 50% học phí:

1

Đoàn Ngọc Anh

19/9/1999

Kinh

Con người TNLĐ hưởng trợ cấp

ĐH Kế toán B

2017-2021

(Ấn định danh sách gồm có 32 sinh viên)