Quyết định hỗ trợ học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người học kỳ II năm học 2019 - 2020
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

 

Số: 403/QĐ-ĐHTTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v hỗ trợ học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người

Học kỳ II năm học 2019 - 2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

 

          Căn cứ Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính Phủ quy định về chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người;

          Căn cứ Quy chế học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy được ban hành theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 và Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy được ban hành theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-ĐHTTr ngày 06/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Tân Trào;

          Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Sinh viên.

  QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Thực hiện hỗ trợ học tập Học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít (có danh sách kèm theo).

          Điều 2. Mức hỗ trợ học tập và số tháng được hỗ trợ học tập đối với các sinh viên có tên tại Điều 1 được thực hiện theo Điều 4 Nghị định 57/2017/NĐ - CP ngày 09/5/2017 Nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người;     

          Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ, Trưởng phòng Quản lý sinh viên, trưởng các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Phó HT phụ trách QLSV;

- Như điều 3 (t/h);

- Lưu: VT, QLSV.

 

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

 

PGS.TS. Nguyễn Bá Đức

 

 

DANH SÁCH

SINH VIÊN ĐƯỢC HỖ TRỢ HỌC TẬP

HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019 - 2020

(Kèm theo Quyết định số: 403/QĐ-ĐHTTr ngày 29 tháng 5 năm 2020

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Đối tượng

Lớp

Khóa

1

Trương Hồng Hà

02/01/2000

 Pu Péo

DTTS rất ít người

 ĐH Mầm non

2018 - 2022

2

Hoàng Thanh Huyền

28/12/2001

Lô Lô

DTTS rất ít người

 CĐ Mầm non

2019 - 2022

(Ấn định danh sách gồm có 02 sinh viên)