Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kì I năm học 2022 - 2023
 

DANH SÁCH

SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023

(Kèm theo Quyết định số:919/QĐ-ĐHTTr ngày 01 tháng 12 năm 2022

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

I. Sinh viên được miễn học phí:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Đối tượng

Lớp

Khóa

1

Hoàng Thị Thu Hà

30/03/2004

Cao Lan

Hộ cận nghèo

ĐH Chăn nuôi

2022-2026

2

Lưu Thu Thảo

28/01/2002

Tày

Hộ nghèo

ĐH Chăn nuôi

2022-2026

3

Lê Văn Tài

26/02/2004

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH CTXH

2022-2026

4

Nguyễn Thu Hằng

02/01/2003

Tày

Hộ nghèo

ĐH CTXH

2022-2026

5

Chẩu Thị Diễn

12/10/2001

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

6

Nguyễn Thị Bích Duyệt

05/10/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

7

La Thành Đạt

18/10/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

8

Chẩu Trung Hải

10/05/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

9

Chẩu Thúy Lan

02/09/2002

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

10

Nguyễn Hoàng Lanh

26/05/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

11

Phùng Ngọc Lanh

09/07/2002

Nùng

Hộ nghèo

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

12

Hoàng Lưu Ly

13/02/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

13

Hoàng Thị Nga

05/08/2004

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

14

Hoàng Ngọc Hải

26/09/2004

Kinh

Con TB

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

15

Cư Văn Khánh

17/05/2003

Mông

Hộ nghèo

ĐH QLVH

2022-2026

16

Nguyễn Văn Bình

11/08/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH QLVH

2022-2026

17

Hỏa Thị Thu Viễn

07/12/2003

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Kế Toán

2022-2026

18

Ma Thị Thu Hằng

02/01/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Kế Toán

2022-2026

19

Nguyễn Thị Kim Liên

30/01/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Chính trị học

2022-2026

20

Giàng A Châu

19/02/2004

Mông

Hộ cận nghèo

ĐH Chính trị học

2022-2026

21

Nông Vĩnh Khải

31/03/2004

Nùng

Khuyết tật

ĐH CNTT

2022-2026

22

Lẩu Thị Viện

16/09/2002

Mông

Hộ nghèo

ĐH CNTT

2022-2026

23

Ma Đức Huynh

02/03/2003

Tày

Hộ nghèo

ĐH CNTT

2022-2026

24

Chẩu Tiến Duyệt

05/06/1999

Tày

Hộ nghèo

ĐH CNTT

2022-2026

25

Tô Hữu Phi

28/03/2004

Sán Chỉ

Hộ nghèo

ĐH CNTT

2022-2026

26

Bùi Hà Quốc Việt

24/09/2022

Tày

Con TB

ĐH CNTT

2022-2026

27

Ly Văn Thức

28/08/2001

Pu Péo

VĐBKK

ĐH CNTT

2022-2026

    II. Sinh viên được giảm 70% học phí:

 

1

Tướng Văn Thực

20/08/2004

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH Chăn nuôi

2022-2026

2

Nông Xuân Chiến

15/11/2004

La Chí

Vùng ĐBKK

ĐH QLĐĐ

2022-2026

3

Sùng A Giả

18/07/2004

Mông

Vùng ĐBKK

ĐH CTXH

2022-2026

4

Sùng Thị La

20/07/2003

Mông

Vùng ĐBKK

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

5

Lò Văn Hiếu

04/06/2003

Thái

Vùng ĐBKK

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

6

Vương Cát Lượng

12/12/2004

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

7

Lê Hồng Thu

27/09/2004

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

8

Lộc Thị Lệ Thanh

13/10/2004

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

9

Vũ Như Quỳnh

02/02/2004

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

10

Thôi Thị Thu

11/07/2004

Cao Lan

Vùng ĐBKK

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

11

Lương Thị Thơm

10/06/2004

Nùng

Vùng ĐBKK

ĐH Kế Toán

2022-2026

12

Tướng Thị Son

15/06/2004

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH Kế Toán

2022-2026

13

Trương Tam Phong

20/09/2004

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Kế Toán

2022-2026

14

Quân Văn Khoa

23/03/2001

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2022-2026

15

Tráng Thị Hoan

15/09/2004

Nùng

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2022-2026

16

Ma Hoàng Quốc Việt

13/10/2004

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2022-2026

17

Ma Công Bình

05/12/2001

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2022-2026

18

Đào Ngọc Lâm

28/08/1998

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2022-2026

(Ấn định danh sách gồm có 45 sinh viên)