Quy trình thủ tục cấp giấy đi đường
 

Quy trình cấp giấy đi đường

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Hành chính - Quản trị.

Địa chỉ: Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang. Nhà A, Phòng 105, Trường Đại học Tân Trào.

Điện thoại liên hệ: 0273890103

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính: các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

Người giải quyết

 Văn thư;  Trưởng phòng (Phó Trưởng phòng) Hành chính - Quản trị ký xác nhận, phòng 104; 107.

Thời hạn giải quyết

 Giải quyết ngay khi có Quyết định đi công tác hay kế hoạch

Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cấp giấy đi đường

 Căn cứ Kế hoạch hay Quyết định đi công tác của CBVC  đã được Lãnh đạo trường duyệt;

 Bước 2: Tiếp nhận giấy đi đường của CBVC đi công tác về.

 + Ký xác nhận giấy đi đường;

 + Đóng dấu và trả giấy đi đường cho CBVC đi công tác.

Thành phần hồ sơ

 Kế hoạch hay Quyết định đi công tác có Lãnh đạo trường ký

Số lượng bộ hồ sơ

 01 giấy/người

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 07/07/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi Hội nghị của đơn vị sự nghiệp;

2 . Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về chứng từ kế toán;

3 . Căn cứ Kế hoạch và Quyết định đi công tác.

Yêu cầu điều kiện

 Kế hoạch hay Quyết định đi công tác đã được lãnh đạo duyệt. Đồng thời phải là cán bộ viên chức thuộc Trường Đại học Tân Trào quản lý.