Phong trào thi đua ''Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới'' giai đoạn 2021-2025
 
Nhằm tiếp tục phát huy thành tích đạt được và chung tay, góp sức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 20/6/2022 về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.

 

Cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia giúp gia đình

bà Lương Thị Đào, thôn Gia Lập, (Phú Lương - Sơn Dương) đào móng nhà xây dựng ngôi nhà mới.

Tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025 bao gồm các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu sau: Phấn đấu toàn tỉnh có trên 68% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (từ 85/122 xã trở lên), trong đó: Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu có thêm ít nhất 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trên 30% xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và 10% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu trong tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới; nâng số tiêu chí bình quân chung toàn tỉnh trên 17 tiêu chí/xã. Phấn đấu có thêm huyện Hàm Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới; duy trì, giữ vững thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 100% số xã trên địa bàn tỉnh có ít nhất 01 thôn đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” và 02 vườn hộ gia đình đạt chuẩn “Vườn mẫu nông thôn mới”. Trọng tâm trong các Phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh giai đoạn 2021-2025, đánh giá kết quả Phong trào thi đua phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và bình xét thi đua hàng năm của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua, trong đó tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án, kế hoạch và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục phát động, hướng dẫn, triển khai thực hiện Phong trào thi đua trên địa bàn, trong đó: Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trong thực hiện xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân; vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng” trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. /.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang