Danh sách sinh viên Khoa Y - Dược hưởng học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020 - 2021
 

DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA Y DƯỢC HƯỞNG HỌC BỔNG

KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

 (Kèm theo Quyết định số: 1045 /QĐ-ĐHTTr ngày 24 tháng 12 năm 2021

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

 

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Khoa

Xếp loại

1

Nguyễn Thị Trang

28/3/1998

ĐH  Điều dưỡng 20-24

Y Dược

Xuất sắc

2

Dương Thị Diễm Quỳnh

21/9/2002

ĐH Dược học 20-25

Y Dược

Xuất sắc

3

Lục Thị Hồng Nhung

14/10/2002

ĐH Dược học 20-25

Y Dược

Giỏi

4

Trần Thanh Hoài

02/7/2002

ĐH Dược học 20-25

Y Dược

Giỏi

5

Phạm Lưu Ly

22/10/1998

ĐH Dược học 20-25

Y Dược

Giỏi

6

Nguyễn Thị Hoài Linh

20/02/2002

ĐH  Điều dưỡng 20-24

Y Dược

Giỏi

7

Hoàng Kiều Khánh

27/6/2002

ĐH  Điều dưỡng 20-24

Y Dược

Giỏi

8

Ma Thị Huyền

18/7/2002

ĐH  Điều dưỡng 20-24

Y Dược

Giỏi

9

Đỗ Mạnh Cường

11/3/1995

ĐH  Điều dưỡng 20-24

Y Dược

Giỏi

10

Nguyễn Thị Hoài Thu

27/01/2000

ĐH  Điều dưỡng 20-24

Y Dược

Khá

11

Bùi Phương Thảo

11/6/2002

ĐH  Điều dưỡng 20-24

Y Dược

Khá

12

Lục Hồng Thắm

22/8/2001

ĐH  Điều dưỡng 20-24

Y Dược

Khá

13

Lương Thị Thùy Dương

10/11/2002

ĐH Dược học 20-25

Y Dược

Khá

14

Lê Khánh Vy

23/8/2002

ĐH Dược học 20-25

Y Dược

Khá

15

Nguyễn Thị Duyên

10/01/2002

ĐH  Điều dưỡng 20-24

Y Dược

Khá

16

Nguyễn Kiều Ly

04/8/2002

ĐH  Điều dưỡng 20-24

Y Dược

Khá

17

Ma Thị Thanh Mai

10/3/2002

ĐH  Điều dưỡng 20-24

Y Dược

Khá

18

Triệu Thị Tâm

04/10/1995

ĐH  Điều dưỡng 20-24

Y Dược

Khá

 

(Ấn định danh sách gồm có 18 sinh viên)