Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kì II năm học 2020 - 2021
 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020 - 2021

(Kèm theo Quyết định số: 294/QĐ-ĐHTTr ngày 02  tháng4 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

     I. Sinh viên được miễn học phí:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Đối tượng

Lớp

Khóa

1

Lộc Viết Thu Thương

07/11/2000

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Kế toán A

2018-2022

2

Ma Huy Hoàng

14/10/2000

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Kế toán A

2018-2022

3

Hoàng Minh Lường

05/09/1999

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Kế toán B

2018-2022

4

Hoàng Thị Ly Diệu

27/02/2001

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Kế toán B

2019-2023

5

Nguyễn Thị Kim Oanh

01/07/2002

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Kế toán

2020-2024

6

Chẩu Thị Hương

22/03/2001

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Kế toán

2020-2024

7

Chu Văn Thanh

26/02/2002

Dao

Hộ cận nghèo

ĐH Kế toán

2020-2024

8

Hoàng Thị Miền

12/06/1999

Tày

Hộ nghèo

ĐH C. Tác XH

2017-2021

9

Hoàng Thị Trang

19/01/1998

Tày

Hộ nghèo

ĐH C. Tác XH

2017-2021

10

Vàng Seo Chứ

08/03/2000

Mông

Hộ nghèo

ĐH C. Tác XH

2018-2022

11

Hoàng Thị Trang

03/12/2000

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH C. Tác XH

2018-2022

12

Ma Thị Thanh Mai

10/03/2002

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

13

Hỏa Thị Thảo

13/03/2002

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

14

Tạ Văn Khánh

22/01/2002

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH CNTT

2020-2024

15

Nguyễn Dương Thùy Trang

12/17/2002

Kinh

Mồ côi

ĐHQTDVDL&LH

2020-2024

           III. Sinh viên được giảm 70% học phí:

 

1

Ma Thị Nga

27/12/1999

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Kế toán B

2017-2021

2

Ma Bá Vũ

16/06/1999

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Kế toán B

2017-2021

3

Hồ Phương Nam

17/09/2000

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Kế toán B

2018-2022

4

Hoàng Thị Xâm

23/09/2000

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH Kế toán B

2018-2022

5

Ma Phương Loan

03/03/2000

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Kế toán A

2018-2022

6

Đặng Thị Thu Hồng

10/07/2001

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH Kế toán A

2019-2023

7

Nguyễn Bá Đạt

24/12/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH KT NN

2020-2024

8

Ma Bá Công

24/11/1996

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH C. Tác XH

2017-2021

9

Hoàng Thị Sỹ

22/7/1999

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH C. Tác XH

2017-2021

10

Hoàng Thùy Linh

27/10/1999

Tày

DT VĐBKK

ĐH C. Tác XH

2017-2021

11

Chẩu Thị Hiên

11/11/1998

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH C. Tác XH

2018-2022

12

Tẩn Thị Thắm

18/08/2000

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH C. Tác XH

2018-2022

13

Phàn Đức Nam

30/12/2000

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH C. Tác XH

2018-2022

14

Phạm Thị Thanh Hoa

28/12/2000

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH C. Tác XH

2018-2022

15

Ma Thành Anh Tâm

09/06/2001

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH QLVH

2019-2023

16

Quan Nguyễn Bảo Huy

21/01/2001

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH QLVH

2019-2023

17

Lục Thị Hồng Nhung

14/10/2002

Cao Lan

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

18

Nông Hà Trang

03/03/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

19

Chẩu Thị Giang

23/11/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

20

Nông Mỹ Hoài

17/11/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

21

Triệu Thị Tâm

04/10/1995

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

22

Hà Thị Lê Huệ

04/10/2001

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH QTDVDL&LH

2019-2023

23

Ma Thị Thủy Trang

18/04/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

24

Hoàng Văn Quyền

25/12/2001

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

25

Lý Đức Bảo

21/07/2000

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

26

Triệu Hữu Toàn

07/04/2001

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

27

Nguyễn Văn Kín

11/11/2000

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

28

Ma Công Giang

09/12/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

           III. Sinh viên được giảm 50% học phí:

 

1

Đoàn Ngọc Anh

19/9/1999

Kinh

Con người TNLĐ hưởng trợ cấp

ĐH Kế toán B

2017-2021

2

Dương Thị Diễm Quỳnh

9/21/2002

Kinh

Con người TNLĐ hưởng trợ cấp

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

(Ấn định danh sách gồm có 45 sinh viên)