Danh sách sinh viên hưởng trợ cấp xã hội quý I năm 2021
 

DANH SÁCH SINH VIÊN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2021
Kèm theo Quyết định số:
270/QĐ-ĐHTTr ngày 30/3/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Tân Trào)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Khóa học

Số tiền

1

Hoàng Thị Miền

12/06/1999

ĐH CTXH

2017-2021

420.000

2

Hoàng Thùy Linh

27/10/1999

ĐH CTXH

2017-2021

420.000

3

Hoàng Thị Trang

19/01/1998

ĐH CTXH

2017-2021

300.000

4

Chẩu Thị Hiên

11/11/1998

ĐH CTXH

2018-2022

420.000

5

Vàng Seo Chứ

08/03/2000

ĐH CTXH

2018-2022

420.000

6

Tẩn Thị Thắm

18/08/2000

ĐH CTXH

2018-2022

420.000

7

Hoàng Thị Trang

03/12/2000

ĐH CTXH

2018-2022

420.000

8

Phàn Đức Nam

30/12/2000

ĐH CTXH

2018-2022

420.000

9

Hà Thị Lê Huệ

04/10/2001

ĐH QTDVDLLH

2019-2023

420.000

10

Nguyễn Dương Thùy Trang

17/12/2002

ĐH QTDVDLLH

2020-2024

300.000

11

Ngô Thị Kia

20/01/1999

ĐH Tiểu học A

2017-2021

420.000

12

Lý Thị Việt Chinh

07/03/1999

ĐH Tiểu học A

2017-2021

420.000

13

Nguyễn Thị Thắm

04/02/1998

ĐH Tiểu học A

2017-2021

420.000

14

Ma Thị Ngọc Bích

28/10/2001

ĐH Tiểu học

2019-2023

420.000

15

Ma Thị Hương Giang

24/01/2001

ĐH Tiểu học

2019-2023

420.000

16

Hoàng Thị Hạnh

06/11/2001

ĐH Tiểu học

2019-2023

420.000

17

Hoàng Phương Liên

07/05/2001

ĐH Tiểu học

2019-2023

420.000

18

Ma Thị Loan

27/07/2000

ĐH Tiểu học

2019-2023

420.000

19

Lý Thị Hiên

10/07/2001

ĐH Tiểu học

2019-2023

420.000

20

Hoàng Thị Hồng Ngát

18/07/2001

ĐH Tiểu học

2019-2023

420.000

21

Hứa Thị Mai Sao

16/11/2001

ĐH Tiểu học

2019-2023

420.000

22

Ma Thị Thắm

25/09/2001

ĐH Tiểu học

2019-2023

420.000

23

Bàn Thị Thanh

16/01/2001

ĐH Tiểu học

2019-2023

420.000

24

Triệu Duy Huân

11/05/2001

ĐH Tiểu học

2019-2023

420.000

25

Ma Thị Hồng Nhung

23/6/2001

ĐH Tiểu học

2019-2023

420.000

26

Hoàng Thị Quỳnh Sim

19/09/2001

ĐH Tiểu học

2019-2023

300.000

27

Nguyễn Hồng Nhân

02/07/2002

ĐH Tiểu học B

2020-2024

420.000

28

Ma Thị Hoàn

08/01/2002

ĐH Tiểu học B

2020-2024

420.000

29

Bàn Thị Kim Ngân

17/08/2002

ĐH Tiểu học B

2020-2024

420.000

30

Quan Thị Thanh

27/03/2002

ĐH Tiểu học B

2020-2024

420.000

31

Hoàng Thu Hương

01/01/2002

ĐH Tiểu học B

2020-2024

420.000

32

Chẩu Hải Phong

24/10/2002

ĐH Tiểu học B

2020-2024

420.000

33

Quan Thu Thanh

09/04/2002

ĐH Tiểu học B

2020-2024

420.000

34

Đặng Thị Thêu

03/07/2002

ĐH Tiểu học B

2020-2024

420.000

35

Ma Thị Hóa

24/02/1999

ĐH Tiểu học B

2020-2024

420.000

36

Thào Thị Liên

08/04/2002

ĐH Tiểu học B

2020-2024

420.000

37

Dào Mỹ Tâm

20/11/2002

ĐH Tiểu học B

2020-2024

420.000

38

Ma Thị Phượng

10/04/2002

ĐH Tiểu học B

2020-2024

420.000

39

Nguyễn Hải Yến

08/03/2002

ĐH Tiểu học B

2020-2024

420.000

40

Ma Thị Thủy

31/10/1999

ĐH Mầm non A

2017-2021

420.000

41

Ma Thị Thu Uyên

05/12/1999

ĐH Mầm non A

2017-2021

420.000

42

Triệu Thị Hương

04/04/1998

ĐH Mầm non A

2017-2021

420.000

43

Ma Thị Ngọc Ánh

14/07/1999

ĐH Mầm non A

2017-2021

420.000

44

Ma Thị Diệp

31/08/1999

ĐH Mầm non A

2017-2021

420.000

45

Nông Thị Ngọc Anh

05/08/2000

ĐH Mầm non

2018-2022

420.000

46

Lương T. Khánh Huyền

29/02/2000

ĐH Mầm non

2018-2022

420.000

47

La Thu Huyền

17/08/2000

ĐH Mầm non

2018-2022

420.000

48

Nông Thị Thu Hương

02/01/2000

ĐH Mầm non

2018-2022

420.000

49

Chẩu Thị Thu

06/12/2000

ĐH Mầm non

2018-2022

420.000

50

Vàng Thị Thiêm

05/02/2001

ĐH Mầm non

2019-2023

300.000

51

Hỏa Thị Yến

06/04/2001

ĐH Mầm non

2019-2023

420.000

52

Lý Thị Hường

19/07/2001

CĐ Mầm non

2019-2022

420.000

53

Ma Thị Nga

27/12/1999

ĐH Kế toán B

2017-2021

420.000

54

Ma Bá Vũ

16/06/1999

ĐH Kế toán B

2017-2021

420.000

55

Ma Huy Hoàng

14/10/2000

ĐH Kế toán A

2018-2022

420.000

56

Ma Phương Loan

03/03/1998

ĐH Kế toán A

2018-2022

420.000

57

Hoàng Thị Xâm

23/09/2000

ĐH Kế toán B

2018-2022

420.000

58

Đặng Thị Thu Hồng

10/07/2001

ĐH Kế toán A

2019-2023

420.000

59

Nguyễn Thị Kim Oanh

01/07/2020

ĐH Kế toán

2020-2024

420.000

60

Chu Văn Thanh

26/02/2002

ĐH Kế toán

2020-2024

420.000

61

Nông Hà Trang

03/03/2002

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

420.000

62

Chẩu Thị Giang

23/11/2002

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

420.000

63

Ma Thị Thanh Mai

10/03/2002

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

420.000

64

Lục Thị Hồng Nhung

14/10/2002

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

420.000

65

Nguyễn Kiều Ly

04/08/2002

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

420.000

66

Hà Thị Vân

22/11/2002

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

420.000

67

Hỏa Thị Thảo

13/03/2002

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

300.000

68

Ma Doãn Tình

25/09/2001

CĐ SPTin

2019- 2022

420.000

69

Trần Văn Đức

03/04/2001

CĐ SPTin

2019- 2022

420.000

70

Ma Công Giang

12/09/2002

ĐH CNTT

2020-2024

420.000

71

Triệu Hữu Toàn

04/07/2001

ĐH CNTT

2020-2024

420.000

72

Nguyễn Văn Kín

11/11/2000

ĐH CNTT

2020-2024

420.000