Danh sách sinh viên thôi hưởng trợ cấp xã hội quý I năm 2021
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THÔI HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số: 262/QĐ-ĐHTTr ngày 30/3/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Tân Trào)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Khóa học

Lý do

1

Ma Bá Công

24/11/1996

ĐH CTXH

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

2

Hoàng Thị Sỹ

22/07/1999

ĐH CTXH

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

3

Phạm Thị Thanh Hoa

28/12/2000

ĐH CTXH

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

4

Quan Thị Hiền

25/06/2002

ĐH CTXH

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

5

Sìn Thị Hoàn

19/02/2002

ĐH CTXH

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

6

Ma Hiền Ngân

23/03/2002

ĐH Toán

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

7

Trần Thanh Thảo

01/08/2002

ĐH Toán

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

8

Ma Thị Huyền

29/08/1999

ĐH Tiểu học A

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

9

Nông Phương Thảo

03/06/1999

ĐH Tiểu học A

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

10

Ma Thị Thủy

24/02/1999

ĐH Tiểu học A

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

11

Đặng Thị Bích Thu

26/08/1999

ĐH Tiểu học A

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

12

Poọng Thị Khu

02/01/1999

ĐH Tiểu học A

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

13

Đoàn Khánh Như

02/09/1999

ĐH Tiểu học A

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

14

Đinh Thị Yến

09/01/1999

ĐH Tiểu học A

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

15

Đặng Thanh Tùng

20/05/1999

ĐH Tiểu học A

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

16

Hoàng Thị Hồng

10/11/1996

ĐH Tiểu học A

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

17

Lục Diệu Linh

18/10/1999

ĐH Tiểu học B

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

18

Ma Thu Diệu

04/11/1999

ĐH Tiểu học B

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

19

Nông Kim Ngân

08/02/1999

ĐH Tiểu học B

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

20

Triệu Thị Thu

16/10/1999

ĐH Tiểu học B

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

21

Bàn Lý Vũ

28/12/1997

ĐH Tiểu học B

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

22

Ma Thị Huyền Trang

07/12/1999

ĐH Tiểu học B

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

23

Hoàng Thị Dua

04/04/1999

ĐH Tiểu học B

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

24

Đặng Duy Quang

16/11/1999

ĐH Tiểu học B

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

25

Hoàng Thị Thương

20/12/1999

ĐH Tiểu học B

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

26

Hoàng Phương Luyến

08/12/1999

ĐH Tiểu học B

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

27

Bàn Văn Khang

09/05/1999

ĐH Tiểu học B

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

28

Chẩu Thị Ngà

18/01/1999

ĐH Tiểu học B

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

29

Ma Thị Diễm Hương

29/09/2000

ĐH Tiểu học

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

30

Bùi Mai Anh

10/01/2000

ĐH Tiểu học

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

31

Ma Thị Thanh Hiền

29/03/2000

ĐH Tiểu học

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

32

Hoàng Thị Hiền

08/01/2000

ĐH Tiểu học

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

33

Nguyễn Kiều Băng

02/08/2000

ĐH Tiểu học

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

34

Đặng Hà Tuyên

29/03/2000

ĐH Tiểu học

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

35

Hoàng Văn Ngoạn

22/06/1998

ĐH Tiểu học

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

36

Hoàng Thị Thùy

14/10/2000

ĐH Tiểu học

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

37

Đào Phương Thảo

01/09/2000

ĐH Tiểu học

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

38

Bàn Thị Ngọc Anh

01/02/2000

ĐH Tiểu học

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

39

Ma Thị Phấn

06/09/2000

ĐH Tiểu học

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

40

Bùi Thị Hằng

29/11/2000

ĐH Tiểu học

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

41

Hoàng Thị Thúy

05/08/2000

ĐH Tiểu học

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

42

Quan Thị Tố Uyên

15/11/2000

ĐH Tiểu học

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

43

Đặng Thị Lệ

13/03/2000

ĐH Tiểu học

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

44

Dương Thị Sơi

28/12/2000

ĐH Tiểu học

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

45

Vương Thùy Linh

30/05/2000

ĐH Tiểu học

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

46

Chu Thị Hằng

01/03/1999

ĐH Tiểu học

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

47

Lý Thị Ánh

21/04/2000

ĐH Tiểu học

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

48

Bàng Thùy Linh

30/11/2000

ĐH Tiểu học

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

49

Ma Thị Thu Hiền

10/07/2000

ĐH Tiểu học

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

50

Trần Thị Thu Phương

20/09/2000

ĐH Tiểu học

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

51

Lù Văn Chinh

24/08/2000

ĐH Tiểu học

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

52

Nguyễn Thị Duyên

30/09/2001

ĐH Tiểu học

2019-2023

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

53

Nguyễn Thùy Giang

01/08/2001

ĐH Tiểu học

2019-2023

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

54

Chẩu Văn Kiểm

13/10/2001

ĐH Tiểu học

2019-2023

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

55

Tô Thị Mai Hương

10/03/2001

ĐH Tiểu học

2019-2023

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

56

Ma Thị Loan

03/05/2001

ĐH Tiểu học

2019-2023

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

57

Nông Thùy Trang

10/03/2001

ĐH Tiểu học

2019-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

58

Đinh Thị Diều

28/11/2002

ĐH Tiểu học A

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

59

Hoàng Thu Hà

01/11/2002

ĐH Tiểu học A

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

60

Tráng Thị Hạnh

25/06/2002

ĐH Tiểu học A

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

61

Hà Lan Anh

28/08/2002

ĐH Tiểu học A

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

62

Quan Thị Thanh Lam

05/11/2001

ĐH Tiểu học A

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

63

Chẩu Thị Mai Diệp

25/07/2002

ĐH Tiểu học A

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

64

Lý Thị Chúc

16/04/2002

ĐH Tiểu học A

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

65

Phạm Thị Hiền

14/12/2002

ĐH Tiểu học A

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

66

Lù Thị Hồng

28/11/2002

ĐH Tiểu học A

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

67

Dương Thị Liên

02/01/2002

ĐH Tiểu học A

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

68

Lương Thị Thanh Hương

22/12/2001

ĐH Tiểu học A

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

69

Lý Thị Tâm

17/02/2002

ĐH Tiểu học B

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

70

Lê Phương Thảo

10/02/2002

ĐH Tiểu học B

2020-2024

Thoát nghèo

71

Đinh Thị Huyền

30/10/2002

ĐH Tiểu học B

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

72

Lương Thị Yến

11/05/2002

ĐH Tiểu học B

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

73

Nông Phương Nhung

29/05/2002

ĐH Tiểu học B

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

74

Nịnh Thị Hương Lan

13/08/2002

ĐH Tiểu học B

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

75

Nông Thúy Quỳnh

08/08/2002

ĐH Tiểu học B

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

76

Chu Thị Anh

15/11/2000

CĐ Tiểu học

2018-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

77

Ma Hùng Mạnh

11/12/1999

CĐ Tiểu học

2018-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

78

Hoàng Hương Giang

06/03/2000

CĐ Tiểu học

2018-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

79

Đào Thị Vân

26/01/2000

CĐ Tiểu học

2018-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

80

Vi Thị Nga

23/06/1998

CĐ Tiểu học

2018-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

81

Ma Thị Hoan

14/11/1995

CĐ Tiểu học

2019-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

82

Nguyên Sinh Thái

03/09/2000

CĐ Tiểu học

2019-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

83

Lý Thị Huệ

04/01/2001

CĐ Tiểu học

2019-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

84

Ma Thị Trà My

11/01/1999

ĐH Mầm non A

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

85

Phạm Thị Hà Trang

28/11/1999

ĐH Mầm non A

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

86

Nguyễn Thị Vân Kiều

04/09/1999

ĐH Mầm non A

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

87

Ma Thị Hoài

03/05/1998

ĐH Mầm non A

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

88

Ma Thị Tập

11/08/1999

ĐH Mầm non B

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

89

Nguyễn Thị Thùy Linh

04/05/1999

ĐH Mầm non B

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

90

Chẩu Thị Thủy

20/09/1999

ĐH Mầm non B

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

91

Đào Thanh Hiền

21/10/1999

ĐH Mầm non B

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

92

Nông Thị Thu Thủy

10/03/1999

ĐH Mầm non B

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

93

Đặng Thùy Linh

13/10/1998

ĐH Mầm non B

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

94

Đàm Thị Linh

12/07/1999

ĐH Mầm non B

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

95

Nông Thị Hà

27/01/1999

ĐH Mầm non B

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

96

Mạc Thu Thảo

20/11/2000

ĐH Mầm non

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

97

Nguyễn Tuyết Dung

12/08/2000

ĐH Mầm non

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

98

Ma Thị Ánh Thảo

14/07/2000

ĐH Mầm non

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

99

Đinh Thị Hà Thu

22/04/2000

ĐH Mầm non

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

100

Ma Thị Nhung

15/10/2001

ĐH Mầm non

2019-2023

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

101

Đặng Thị Yến

08/09/2001

ĐH Mầm non

2019-2023

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

102

Ma Thị Thao

06/08/2001

ĐH Mầm non

2019-2023

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

103

Nông Thị Hương Lan

14/03/2001

ĐH Mầm non

2019-2023

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

104

Hoàng Thị Xay

10/03/2001

ĐH Mầm non

2019-2023

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

105

Đinh Chu Quỳnh Nga

31/10/2002

ĐH Mầm non

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

106

Ma Thị Thu Niềm

10/11/2001

ĐH Mầm non

2019-2023

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

107

Đặng Thị Du

16/09/2002

ĐH Mầm non

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

108

Dương Thị Lệ

28/10/2002

ĐH Mầm non

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

109

Nguyễn Thị Huyền

30/09/1999

ĐH Kế toán B

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

110

Hoàng Thị Yến

10/05/1999

ĐH Kế toán B

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

111

Lộc Viết Thu Thương

07/11/2000

ĐH Kế toán A

2018-2022

Thoát nghèo

112

Nguyễn Minh Hiếu

09/04/2000

ĐH Kế toán B

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

113

Hồ Phương Nam

17/09/2000

ĐH Kế toán B

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

114

Hoàng Minh Lường

05/09/1999

ĐH Kế toán B

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

115

Hoàng Thu Thảo

17/05/2002

ĐH Kế toán

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

116

Hoàng Thị Yến

24/01/2001

ĐH Kế toán

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

117

Đào Thị Thủy

16/10/2000

ĐH QLVH

2018-2022

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

118

Quan Nguyễn Bảo Huy

21/01/2020

ĐH QLVH

2019-2023

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

119

Ma Thành Anh Tâm

06/09/2001

ĐH QLVH

2019-2023

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

120

Hoàng Tuấn Phong

24/06/1999

ĐH QTDVDLLH

2017-2021

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

121

Hoàng Kiều Khánh

27/06/2002

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

122

Nông Mỹ Hoài

17/11/2002

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

123

Lành Thị Sao Mai

02/05/2002

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

QĐ vùng 135 hết hiệu lực

(Ấn định danh sách gồm có 123 sinh viên)