Quy trình giải quyết chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 

Quy trình giải quyết chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: P.201- Phòng Tổ chức - Chính trị Trường

Đại học Tân Trào

Địa chỉ: Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Điện thoại liên hệ: 0273 892021

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

 

Trình tự thực hiện

1. Trợ cấp tai nạn lao động

Bước 1: Phòng Tổ chức - Chính trị, đại diện Công đoàn trường phối hợp với cơ quan chức năng lập biên bản tai nạn lao động xảy ra tại nơi làm việc.

Bước 2:

- Viên chức và lao động hợp đồng nộp giấy ra viện và các giấy tờ liên quan cho Phòng Tổ chức - Chính trị;

- Phòng Tổ chức - Chính trị cập nhật sổ bảo hiểm xã hội đến thời điểm viên chức và lao động hợp đồng bị tai nạn lao động, gửi công văn và toàn bộ hồ sơ cho Bảo hiểm xã hội tỉnh giải quyết.

Bước 3: Bảo hiểm xã hội tỉnh thụ lý hồ sơ, quyết định mức trợ cấp tai nạn lao động cho viên chức và lao động hợp đông.

Bước 4: Phòng Tổ chức - Chính trị nhận hồ sơ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, hướng dẫn viên chức, lao động hợp đồng đến cơ quan bảo hiểm xã hội làm thủ tục nhận trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.

2. Trợ cấp bệnh nghề nghiệp

Bước 1: Viên chức và lao động hợp đồng nộp giấy ra viện và các giấy tờ liên quan cho Phòng Tổ chức - Chính trị

Bước 2: Phòng Tổ chức - Chính trị cập nhật sổ bảo hiểm xã hội đến thời điểm viên chức và lao động hợp đồng bị mắc bệnh nghề nghiệp, gửi công văn và toàn bộ hồ sơ cho Bảo hiểm xã hội tỉnh giải quyết.

Bước 3: Bảo hiểm xã hội tỉnh thụ lý hồ sơ, quyết định mức trợ cấp bệnh nghề nghiệp cho viên chức và lao động hợp đông.

Bước 4: Phòng Tổ chức - Chính trị nhận hồ sơ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, hướng dẫn viên chức, lao động hợp đồng đến cơ quan bảo hiểm xã hội làm thủ tục nhận trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.

Số lượng hồ sơ

01 bộ (theo hướng dẫn của chuyên viên Phòng Tổ chức - Chính trị)

Thời hạn giải quyết

Theo tiến độ thực hiện của Bảo hiểm xã hội tỉnh

Căn cứ pháp lý

1. Luật Viên chức năm 2010.

2. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

3. Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội.

4. Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học.

5. Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.