Quy trình giải quyết cho sinh viên chuyển trường
 

Quy trình giải quyết cho sinh viên chuyển trường

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Quản lý sinh viên

Địa chỉ: Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Thời gian tiếp nhận

Giờ làm việc: Sáng: 7g00 - 11g30 Chiều: 13g30 – 17g00

Thời hạn giải quyết

14 ngày kể từ ngày nộp đơn

Trình tự thực hiện

A. Đối với sinh viên chuyển đi

1- Sinh viên nộp hồ sơ xin chuyển trường tại Phòng quản lý sinh viên.

2- Phòng Quản lý sinh viên tiếp nhận hồ sơ của sinh viên xin chuyển trường, trình Hiệu trưởng xem xét giải quyết.

3- Sau khi Hiệu trưởng trường chuyển đi và trường chuyển đến đồng ý, phòng Quản lý sinh viên tham mưu ra quyết định cho sinh viên chuyển trường.

4- Sinh viên được chuyển trường phải làm thủ tục thanh toán các khoản nợ, hoàn trả kinh phí đào tạo theo quy định (nếu có) và rút hồ sơ tại phòng Quản lý sinh viên.

B. Đối với sinh viên chuyển đến

1- Sinh viên nộp hồ sơ xin chuyển trường vào thời điểm 2 tuần trước khi vào học kì mới hay năm học mới tại Phòng Quản lý sinh viên.

2- Sau khi nhận được hồ sơ xin chuyển trường của sinh viên, Phòng Quản lý sinh viên chủ trì phối hợp với Phòng Đào tạo kiểm tra hồ sơ của sinh viên chuyển đến, xem xét nếu đủ các điều kiện (được qui định tại Điều 18, Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo) trình Hiệu trưởng ra quyết định tiếp nhận sinh viên vào học tại trường.

3- Khi có Quyết định của Hiệu trưởng tiếp nhận sinh viên vào học taị trường:

a) Phòng Quản lý sinh viên có trách nhiệm biên chế vào lớp cho sinh viên trên cơ sở ý kiến của Phòng Đào tạo, tiến hành các thủ tục: cấp mã số sinh viên, thẻ sinh viên, lưu giữ hồ sơ sinh viên và các chế độ chính sách khác đối với sinh viên (nếu có).     

b) Các Khoa, Bộ môn đối chiếu, kiểm tra, rà soát về nội dung chuyên môn của các học phần giữa trường sinh viên đã theo học với các học phần trong chương trình đào tạo của trường Đại học Tân Trào để công nhận các học phần được bảo lưu, các học phần phải bổ sung và chuyển về Phòng Đào tạo (bằng văn bản).

c) Phòng Đào tạo  tập hợp danh sách các học phần được bảo lưu, các học phần sinh viên phải học bổ sung, báo cáo lãnh đạo trường, ra quyết định việc học tập tiếp tục của sinh viên, công nhận các học phần mà sinh viên chuyển đến được chuyển đổi kết quả và số học phần phải học bổ sung.

d) Sau khi có Quyết định của nhà trường về việc công nhận các học phần sinh viên được bảo lưu, các học phần phải học bổ sung, sinh viên có trách nhiệm liên hệ với các Khoa, Bộ môn để thống nhất lịch học bổ sung theo quy chế đào tạo và quy định của nhà trường.

e) Phòng Tài vụ có trách nhiệm tính toán các khoản kinh phí mà sinh chuyển đến phải nộp theo quy định hiện hành (học phí, các khoản đóng góp theo quy định, tiền học bổ sung).

Thành phần hồ sơ

A. Đối với sinh viên chuyển đi

- Đơn xin chuyển trường của sinh viên (theo mẫu)

- Công văn  đồng ý tiếp nhận vào học của Trường sinh viên xin chuyển đến.

- Bảng điểm học tập, rèn luyện của sinh viên (tính đến thời điểm chuyển trường).

B. Đối với sinh viên chuyển đến.

- Đơn xin chuyển trường, được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường xin chuyển đi.

- Giấy chứng nhận kết quả thi hoặc giấy báo trúng tuyển và nhập học của sinh viên(bản chính).

- Bảng điểm học tập của sinh viên (tính đến thời điểm chuyển trường).

- Hồ sơ gốc của sinh viên theo quy định.

Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ

Lệ phí

 

Căn cứ pháp lý

Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

Các yêu cầu điều kiện

 

File đính kèm

Mẫu đơn xin chuyển trường