Quy trình tuyển dụng lao động hợp đồng
 

Quy trình tuyển dụng lao động hợp đồng tạo nguồn của các đơn vị trực thuộc Nhà trường

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: P.201- Phòng Tổ chức - Chính trị Trường Đại học Tân Trào

Địa chỉ: Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Điện thoại liên hệ: 0273 892021

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

Trình tự thực hiện

Bước 1: 

- Các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm đề xuất nhu cầu nhân lực trình Hiệu trưởng.

- Hiệu trưởng xem xét, quyết định kế hoạch, chỉ tiêu, bổ sung lao động hợp đồng cho các đơn vị.

Bước 2:

- Thông báo tuyển dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung thông báo do Hiệu trưởng phê duyệt.

- Hiệu trưởng phê duyệt hồ sơ và thông báo danh sách người lao động đủ điều kiện dự tuyển.

Bước 3: Phòng Tổ chức - Chính trị nhận hồ sơ dự tuyển từ Hiệu trưởng, thảo công văn thử việc trình Hiệu trưởng ký phê duyệt gửi trực tiếp về đơn vị có nhu cầu tuyển dụng nhân lực và phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng để thẩm định chất lượng giảng dạy (đối với ứng viên xin tuyển dụng vào vị trí làm công việc giảng dạy).

Bước 4:

- Phòng Tổ chức - Chính trị nhận kết quả thẩm định giờ giảng của giáo viên thử việc hoặc nhận xét của Lãnh đạo đơn vị trong thời gian người dự tuyển thử việc.

- Phòng Tổ chức - Chính trị soạn thảo Hợp đồng lao động có xác định thời hạn ký kết giữa Hiệu trưởng Nhà trường và người trúng tuyển.

Thành phần hồ sơ

- Hồ sơ xin việc.

Số lượng bộ hồ sơ

-1 bộ

Căn cứ pháp lý

1. Luật Giáo dục Đại học của Quốc hội ngày 18/6/2012.

2. Luật Viên chức năm 2010.

3. Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

4. Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội.

5. Luật Bảo hiểm Xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

6. Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

7. Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

8. Nghị định 68 /2000/NĐ-CP của Chính phủ Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành

 chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

9. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý viên chức.

10. Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học.

11. Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định về phân cấp quản lý viên chức.