Quy trình xét, công nhận và đề nghị các danh hiệu thi đua - khen thưởng
 

Quy trình xét, công nhận và đề nghị các danh hiệu thi đua - khen thưởng

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Tổng hợp - Trường Đại học Tân Trào

Địa chỉ: Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.

Thời hạn giải quyết

15 tháng 7 đến 15 tháng 8 hàng năm.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Các tập thể, cá nhân căn cứ vào bản đăng ký thi đua đầu năm (Mẫu số 2) và kết quả công tác, làm Báo cáo tổng kết công tác năm học (Mẫu số 8) và Báo cáo thành tích tương ứng với danh hiệu thi đua và hình thức đề nghị khen (Mẫu số 6, 7) và bảng điểm đánh giá tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua (Phụ lục 1 và 2). Đồng thời chuẩn bị đầy đủ minh chứng để chứng minh cho các thành tích đã đạt được (Mẫu số 4, 5); sáng kiến kinh nghiệm của cá nhân, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm của đơn vị, Quyết định công nhận hoàn thành đề tài khoa học.

Bước 2: Các đơn vị tiến hành họp bình xét thi đua cuối năm. Căn cứ vào Báo cáo thành tích và kết quả bỏ phiếu suy tôn tại cuộc họp toàn thể đơn vị, lập Biên bản kèm theo danh sách đề nghị các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của cá nhân, tập thể (Mẫu số 1, 3) gửi Hội đồng thi đua - khen thưởng trường (cho bộ phận thư ký) kèm theo minh chứng.

Bước 3: Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng trường căn cứ vào biên bản của các đơn vị để tổng hợp, đối chiếu, rà soát; trình Hội đồng thi đua khen thưởng trường trong cuộc họp toàn thể bỏ phiếu suy tôn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong năm học.

Bước 4:

- Ra thông báo kết quả họp xét thi đua của Hội đồng TĐ-KT trường tới các đơn vị và trên Website;

- Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng, Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo phân cấp và lập hồ sơ trình Hội đồng TĐ-KT cấp trên xét duyệt, đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng không thuộc thẩm quyền.

Thành phần hồ sơ

- Tờ trình đề nghị khen thưởng;

- Biên bản họp bình xét thi đua của đơn vị;

- Danh sách đăng ký danh hiệu thi đua năm học;

- Kết quả xét các danh hiệu thi đua năm học;

- Đánh giá sáng kiến kinh nghiệm năm học;

- Danh sách CBGV làm đề tài nghiên cứu khoa học năm học;

- Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của tập thể, cá nhân;

- Báo cáo tổng kết năm học của đơn vị;

- Bảng điểm đánh giá tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua năm học;

- Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm năm học của cá nhân (nếu cá nhân dùng Sáng kiến kinh nghiệm để làm tiêu chuẩn xét danh hiệu CSTĐCS).

Số lượng bộ hồ sơ

- 01 bộ đối với đề nghị các danh hiệu thi đua - khen thưởng cấp trường.

 - 03 bộ đối với đề nghị các danh hiệu thi đua - khen thưởng cấp trên.

Căn cứ pháp lý

1. Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH 11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

2. Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

3. Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

4. Nghị định số 39/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

5. Thông tư số 07/2014/TT- BNV ngày 29/8/2014 về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ và Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

6. Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về "Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục"

7. Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Ban hành Quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời gian xét tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, Tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh;

8. Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 01/8/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời gian xét tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, Tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của UBND tỉnh;

9. Quyết định số 12/QĐ-ĐHTTr ngày 18/01/2016 của Trường Đại học Tân Trào ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong Trường Đại học Tân Trào (Chỉnh sửa, bổ sung).

File đính kèm

 Phụ lục 1, Phụ lục 2, Mẫu số 01, mẫu số 02, mẫu số 03, mẫu số 04, mẫu số 05, mẫu số 06, mẫu sô 07, mẫu số 08.