Một số kết quả thực hiện công tác thanh tra nội bộ Trường Đại học Tân Trào năm 2020
 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói:“Đối với cán bộ, được làm công tác thanh tra là một vinh dự. Vì sao? Vì công tác thanh tra là một công tác quan trọng, Đảng và Chính phủ có tin cậy mới giao cho làm nhiệm vụ ấy”. Có thể thấy, công tác thanh tra là một trong những nội dung cơ bản của hoạt động quản lý Nhà nước, là công cụ để Nhà nước thực hiện chức năng quản lý, lãnh đạo.

Thanh tra nội bộ Nhà trường là một nhiệm vụ quan trọng của các cơ sở giáo dục. Điều 70, Luật Giáo dục Đại học 2012 chỉ rõ:Cơ sở giáo dục Đại học thực hiện tự thanh tra và tự kiểm tra theo quy định của pháp luật. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm về thanh tra, kiểm tra trong cơ sở giáo dục Đại học.

Nói về vị trí, chức năng hoạt động thanh tra nội bộ trường học, trong Thông tư số 51/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của các cơ sở giáo dục Đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp cũng nêu rõ: “Hoạt động thanh tra của trường là hoạt động thanh tra nội bộ, giúp Giám đốc, Hiệu trưởng, Viện trưởng phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý của trường để kiến nghị biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của trường; giúp đơn vị, tổ chức, cá nhân trong trường thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và chính sách, pháp luật liên quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của trường theo quy định của pháp luật”.

Trong năm 2020, công tác thanh tra nội bộ của Trường Đại học Tân Trào được Đảng ủy, Ban Giám hiệu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Hoạt động thanh tra nội bộ có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, giúp các đơn vị, cá nhân trong trường thực hiện các nhiệm vụ được giao đúng quy định của pháp luật.

Một số kết quả đạt được trong công tác thanh tra nội bộ của Trường Đại học Tân Trào năm 2020:

* Thanh tra công tác tuyển sinh

Phòng Thanh tra - Pháp chế đã tham mưu, tổ chức thực hiện tốt thanh kiểm tra công tác tuyển sinh.  Kết quả cho thấy: Hội đồng tuyển sinh đã tổ chức tuyển sinh theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; công tác tuyển sinh được tiến hành nghiêm túc, an toàn, đúng quy định. Trong quá trình làm công tác tuyển sinh, không có cán bộ vi phạm Quy chế, không có phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tuyển sinh.

* Thanh tra công tác quản lý chuyên môn của các khoa, trung tâm, bộ môn

Trong năm 2020, phòng Thanh tra - Pháp chế tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện 03 cuộc thanh tra, kiểm tra hồ sơ chuyên môn của các khoa, trung tâm, bộ môn trong đó 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 02 cuộc thanh tra đột xuất do Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu. Kết quả thanh kiểm tra cho thấy: hầu hết các đơn vị và các giảng viên đã thực hiện nghiêm túc các quy định về hồ sơ chuyên môn về giáo án/đề cương bài giảng, sổ kế hoạch giảng dạy và ghi điểm, sổ họp sinh hoạt chuyên môn, sổ chủ nhiệm/cố vấn học tập, hồ sơ dự giờ....

Phòng Thanh tra - Pháp chế đã xây dựng kế hoạch và phân công cán bộ theo dõi việc thực hiện nền nếp dạy và học tại giảng đường và qua phòng máy camera. Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy: Đa số giảng viên của Trường thực hiện tốt nền nếp giảng dạy, ra vào lớp đúng giờ, chuẩn bị giáo án hoặc đề cương bài giảng đầy đủ. Công tác sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, upload bài giảng trên cổng thông tin dạy học trực tuyến được triển khai thực hiện nghiêm túc.

* Thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức thi kết thúc học phần

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức thi học phần do phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng xây dựng, năm 2020, Tổ thanh tra, kiểm tra đã xây dựng kế hoạch và tiến hành 04 cuộc thanh tra, kiểm tra thi kết thúc học phần. Kết quả như sau:

Công tác chuẩn bị thi : Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng đã chuẩn bị đầy đủ các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của kì thi, phổ biến nội dung quy chế thi đúng theo quy định. Về các điều kiện cơ sở, vật chất để tổ chức kì thi, phòng thi và các điều kiện vật chất khác đã được đảm bảo theo quy định và đảm bảo an toàn cho việc tổ chức kì thi.

Công tác chấm thi: Về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của bộ phận chấm thi, thư ký chấm thi, cán bộ chấm thi và cán bộ có liên quan đã thực hiện đúng các quy định về quy trình làm phách, chấm thi, bảo quản bài thi, lên điểm và rà soát kết quả thi. Bản gốc điểm thi kết thúc học phần đều trùng khớp với phần mềm lưu trữ điểm của Nhà trường.

* Thanh tra, kiểm tra công tác quản lí, cấp phát văn bằng, chứng chỉ

Năm 2020, Phòng Thanh tra - pháp chế đã tham mưu với Lãnh đạo Nhà trường ra Quyết định thanh tra, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra công tác quản lí, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của các đơn vị: Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp. Kết quả cho thấy: các đơn vị được thanh kiểm tra đã thực hiện tốt công tác quản lí, cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho người học.

* Thanh tra, kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng, chống tham nhũng và triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung Phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo

Thực hiện Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Công tác phòng, chống tham nhũng, Nhà trường đã giao cho phòng thanh tra - pháp chế xây dựng kế hoạch và triển khai tới tất cả các đơn vị trong Nhà trường.

Các kế hoạch Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và phòng chống tham nhũng đã được Lãnh đạo Nhà trường phê duyệt, ban hành, báo cáo Sở Tư pháp và Thanh tra tỉnh và triển khai tới lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm, bộ môn trong Nhà trường để chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả công tác phòng chống tham nhũng và tài liệu học tập đã được thường xuyên cập nhật, đăng tải trên Website của trường, trong Mục Tài nguyên, Chuyên mục Phổ biến, giáo dục pháp luật; trong Tuần sinh hoạt công dân và Hội nghị công tác an ninh, trật tự, an toàn xã hội đầu năm học.

Nhà trường giao cho Bộ môn Lý luận chính trị thực hiện giảng dạy học phần Pháp luật đại cương, trong đó có nội dung về phòng, chống tham nhũng.

* Thanh tra, kiểm tra công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân

Trường Đại học Tân Trào đã ban hành bộ quy định thủ tục hành chính (Quyết định số 166/QĐ - ĐHTTr ngày 04/3/2016), bổ sung, chỉnh sửa Quy chế tiếp công dân, có đầy đủ Sổ theo dõi tiếp dân theo quy định. Đầu năm, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Nhà trường lịch tiếp công dân để cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên và nhân dân được biết. Nhà trường có hộp thư tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong 2020, Trường Đại học Tân Trào không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào của công dân.

Từ khi phòng Thanh tra - Pháp chế được thành lập đến nay, công tác thanh tra nội bộ của Trường Đại học Tân Trào đã có những chuyển biến tích cực. Được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị, các cán bộ, giảng viên trong Nhà trường, hiệu quả của hoạt động thanh tra nội bộ ngày càng được nâng cao. Có thể khẳng định: Công tác thanh tra nội bộ thực sự trở thành “cánh tay nối dài” giúp Hiệu trưởng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà trường, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay.

 

Tin bài: ThS. Lê Thị Thu Hà- Trưởng Phòng Thanh tra-Pháp chế